За нас

Академика БГ  бе създадена през 2009 г.  като уебпространство за образование, наука и култура. С времето развихме и други онлайн проекти, осъществихме и редица събития с образователна и културна насоченост.

Работим успешно с културни и научни институции, университети, училища, неправителствени организации и медии. Наши проекти са печелили общинско и национално финансиране.

На  голяма обществена подкрепа се радват организираните от нас инициативи.

В Националната кампания „Бъди грамотен“ за 10 години са обхванати 40 000 души в над 150 събития. Тестваме хора от всички възрасти, даваме консултации по правилно писане и раздаваме награди на показалите отличен правопис. Инициативата се финансира чрез спонсорства и дарения. Кампанията се радва на силен медиен интерес.

С интерес се посреща и “Зелената олимпиада”, която обхваща над 5000 ученици всяка година. Тя се реализира онлайн на сайта zelenaolimpiada.bg , както и на живо в редица български градове. Олимпиадата е под патронажа на МОСВ. Неин генерален спонсор две поредни години беше GLOBUL, а през 2016, 2017 и 2017 г. олимпиадата се финансира от Аперативна програма „Околна среда“.

“Екомеждучасие – Моят зелен  град”   се провежда на  живо в училищна среда съвместно с Кока-Кола ХБК, организира и подпомага ученически екоклубове и е обхванала над 7000 деца.  Същата компания подпомогна и първото издание на форума „Зелена икономика и образование“ през 2013 г.

В Eдновременното рецитиране на „Аз   съм българче“ на 1-ви  юни всяка година от 2011 до сега участват хиляди  деца от цялата страна. Инициативата обединява деца от различните етноси под цветовете на родния трибагреник.

В края на  2012 г. Академика БГ организира първата  IT  седмица. В нея се включиха компании от бранша, университети и студентски организации. Второто издание през април 2013 г. бе финансирано от Vivacom.

Академика БГ организира конкурси за рисунки и есета, сред които е  “Какво  знам за  Антарктида”. В него  се включиха над 350 деца от   цялата страна. От 2011 г. с участието на своите стажанти от редовните стажантски програми Академика БГ прави класацията  „Заглавие  на   годината“ – читатели номинират и класират заглавия.

Presentation of Akademika BG

Akademika BG started its activity in 2009 as a web space for education, science and culture. Over time, we also developed other online projects, and we carried out a number of educational and cultural events.

We work successfully with cultural and scientific institutions, as well as with non-governmental organizations and media. Our projects have won municipal and national funding.

The initiatives we organize enjoy great public support.

 

TheBe Literatenational campaign has encompassed 40,000 people in more than 150 events for 10 years. We conduct tests for people of all ages, give spelling consultations and give prizes to those who demonstrate excellent spelling. The initiative is financed through sponsorships and donations. The campaign enjoys strong media interest.

Thousands of children from the whole country take part in thesimultaneous reciting of the poem I Am Bulgarianorganized every yearon June 1. The initiative unites children from different ethnic groups under the colors of the national flag.

TheGreen Olympicsthat encompass more than 5,000 students every year are also met with interest. They are carried out online on zelenaolimpiada.bg, as well as live in a number of Bulgarian towns and cities. The Olympics are held under the auspices of the Ministry of Environment and Water. For two consecutive years the main sponsor of the initiative has been one of the large telecommunications companies in the country, Globul, and in 2016, 2017 and 2018 the Olympics were financed under the Environment Operational Program.

Ecobreak – My Green Cityis held live in a school environment in cooperation with Coca-Cola HBC. It organizes and supports school eco-clubs and has encompassed more than 7,000 children. The same company supported the first edition of the Green Economy and Education Forumin 2013.

In late 2012 Akademika BG organized the first IT Week. Participants included IT companies, universities and students’ organizations. The second edition was held in April 2013 and was financed by the leading Bulgarian telecommunications company, Vivacom.