Медицинският университет във Варна приема документи от 6 юни

16 май, 2009 10:34 | | Няма коментари

Медицинският университет във Варна приема документи от 6 юни

Медицинският университет във Варна започва приема на документи за кандидат-студентската си кампания от 6 юни 2009 г. Тази година срокът е до 9 юли 2009 г., съобщиха от висшето училище. За специалностите «Медицина», «Дентална медицина», «Фармация», «Здравен мениджмънт “бакалавър”», «Управление на здравните грижи “бакалавър”», «Медицинска сестра», «Акушерка», «Медицински лаборант», «Помощник-фармацевт», «Инспектор по обществено здраве», «Зъботехник», «Рехабилитатор», «Социални дейности» и «Рентгенов лаборант» подаването на документите ше става от 17.06.2009г. до 04.07.2009г. включително, а за специалностите: «Здравен мениджмънт», «Обществено здравеопазване» и «Управление на здравните грижи» – образователно-квалификационна степен “магистър” – от 06.07.2009г. до 09.07.2009г.
През учебната 2008-2009 г. в Медицински университет – Варна бяха приети общо 269 студенти държавна поръчка. Тази година ще има серизно увеличение на броя на студентите редовна форма на обучение.
Медицински университет предлага 15 специалности за обучение на кандидат-студентите през учебната 2009-2010 г. Специалност «Медицина» се учи 6 години и включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. Добрата подготовка на завършилите обучение в университета им предоставя възможност за професионална реализация в страната и чужбина, тъй като дипломите на Медицински университет се призванат в държавите-членки на Европейския съюз и в други държави. След завършване на пълния курс на обучение, студентите получават професионална квалификация “лекар” и придобиват образователно- квалификационна степен “магистър”.
Обучението по специалност «Дентална медицина» се осъществява в три степени за 6 години. През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първа степен). Клинико- медицинската подготовка се провежда от II до X семестър и включва профилирано обучение по общомедицински клинични дисциплини и специална подготовка по стоматологични дисциплини (втора степен). Преддипломният стаж (трета степен) се извършва на цикли, всеки от които завършват с държавен изпит. Положилите успешно изпити получават професионална квалификация “лекар по дентална медицина” и образователно- квалификационна степен “магистър”.
За първи път тази година Медицински университет – Варна предлага обучение по «Фармация». То се организира в три етапа (5 години). Първият етап осигурява фундаменталната подготовка на бъдещите фармацевти. През втория етап се изучават специални фармацевтични дисциплини с цел усвояване на знания и умения за упражняване на професията. Третият етап е преддипломен стаж, който се провежда в аптеки и болнични аптеки, утвърдени за бази за обучение. Дипломираните студенти получават професионална квалификация “магистър- фармацевт” и придобиват образователно-квалификационна степен ”магистър”.
Обучението за «Медицинска сестра» е със степен “бакалавър” и е 4-годишно. Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни дисциплини: медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и в извън стационарните заведения самостоятелно или в екип..
Обучението по специалността «Акушерка» е 4-годишно. Студентите се обучават по съвременен учебен план, включващ общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната му задача е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки могат да работят в държавните, общинските и частни здравни заведения.
Специалността «Здравен мениджмънт» отговаря на потребностите на управлението в системата на здравеопазването. Целта е придобиване на знания и умения за поставяне и решаване на административни проблеми в здравната и социалната система у нас. Курсът на обучение за степен “бакалавър” е 8 семестъра, а за степен “магистър” след “бакалавър” -1 година.
По специалността «Управление на здравните грижи» може да се придобият и двете образователно-квалификационна степени – “бакалавър” и „магистър” .Обучението за образователно-квалификационна степен “бакалавър” е редовно, държавна поръчка, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността и е с продължителност 5 семестъра. Обучението за образователно-квалификационна степен “магистър” се провежда в редовна форма. Завършилите студенти получават професионална квалификация в две взаимнодопълващи се направления “ръководител на здравните грижи” и “преподавател по медицинска практика ”. Завършилите тази специалност могат да заемат ръководни длъжности в лечебни и профилактични здравни и социални заведения, а също така да работят като преподаватели по практика в Медицински колежи.
Обучението по специалността «Обществено здравеопазване» е на ниво “магистър” и е насочено към придобиване на мултидисциплинарни знания и умения, необходими за практическа и изследователска работа в полето на профилактика на заболяванията, здравната промоция и управление на здравеопазването.
В Медицински колеж – Варна може да се придобие образование със степен “професионален бакалавър по…..”. Специалностите са от професионалните направления ”здравни грижи” и “социални дейности”. Обучението е само редовно и е с продължителност 3 години.
«Медицинският лаборант» е здравен специалист, който може да работи във всички видове лечебно-диагностични и научно-преподавателски лаборатории – държавни и частни. Той извършва изследване на кръв и други телесни течности и секрети. Обект на неговата дейност са хистологични, микробиологични и паразитологични изследвания.
«Помощник-фармацевт» участва активно в лекарствоснабдяването и лекарствопроизводството. Той приготвя и отпуска лекарствени форми, билкови смеси, санитарно-хигиенни материали, козметични средства, диетични продукти и други в рамките на компетенциите си под контрола на магистър-фармацевт или самостоятелно. Той може да работи в аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, във фармацевтични заводи и дрогерии.
«Инспектор по обществено здраве» е специалист, който провежда държавен санитарен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и комплексна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, за предпазване от заболявания и за укрепване здравето и трудоспособността на населението.
«Зъботехник» е специалист, който има право да работи във всички зъботехнически лаборатории. Той изработва всички видове зъбопротезни конструкции: мостове, коронки (подвижно и неподвижно протезиране, метод на моделно леене, металокерамика) и всички видове ортодонтски апарати.
«Рехабилитатор» е специалисти за лечебните, курортните и рехабилитационно-възстановителни центрове. При завършването си студентите получават теоретична и практическа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболяванията с оглед подобряване качеството на живот на пациентите.
«Рентгенов лаборант» е специалист, които да прилага самостоятелно и/или под ръководство методи и техники на образната диагностика. Това включва: конвенционална рентгенова диагностика,  ултразвукова диагностика, а също така и високоспециализирани рентгенови техники: компютърна томография, мамография, магнитен резонанс и интервенционални методи. Усвояват се методи на нуклеарната медицина и лъчелечение.
Завършилите специалност «Социални дейности» работят със социалните контингенти: безработни, социално слаби, психично болни, самотни майки и стари хора. Дипломираните специалисти могат да работят в Бюра за социални дейности, Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни деца, педагогически стаи, ТЕЛК, диспансери, рехабилитационни центрове, Бюра по труда и др.
Кандидатстването за специалностите «Медицина», «Дентална медицина» и «Фармация» се извършва чрез писмени конкурсни изпити по биология и химия.
Кандидатите за специалността «Здравен мениджмънт» – образователно-квалификационна степен „бакалавър” участват в конкурса с оценката по български език и литература от ДЗИ (държавен зрелостен изпит). Приемът за образователно-квалификационна степен “магистър” е на база конкурс по документи.
Кандидатстването за специалностите «Медицинска сестра» и «Акушерка», както и за специалностите от Медицински колеж – Варна: «Медицински лаборант», «Помощник-фармацевт», «Инспектор по обществено здраве», «Рехабилитатор», «Социални дейности» и «Рентгенов лаборант» се извършва с конкурсен изпит-тест по биология, по конспект приложен в Справочника за кандидатстване. За специалността «Зъботехник» се кандидатства с конкурсен изпит по моделиране. Приемът за специалността «Управление на здравните грижи» сe осъществява чрез конкурсен писмен и устен изпит по социална медицина и организация на здравеопазването. За специалността «Обществено здравеопазване» се кандидатства чрез конкурс по документи.
Дати за конкурсните изпити в Медицински университет-Варна:
За специалностите: «Медицина», «Дентална Медицина» и «Фармация»
биология -10.07.2009г.;
химия -17.07.2009г.
За специалностите: «Медицинска сестра», «Акушерка», «Медицински лаборант», «Помощник-фармацевт», «Рехабилитатор», «Социални дейности», «Инспектор по обществено здраве» и «Рентгенов лаборант»
биология -22.07.2009г.
Специалност «Зъботехник»
моделиране -20.07.2009г.
Специалност «Управление на здравните грижи» – “бакалавър”
Социална медицина и организация на здравеопазването – писмен изпит -14.07.2009г.;
Социална медицина и организация на здравеопазването – устен изпит – 23.07 и 24.07.2009г.
За специалностите: «Здравен мениджмънт», «Управление на здравните грижи» и «Обществено здравеопазване», “магистър”
Конкурс по документи -13.07, 14.07 и 15.07.2009г.
Специалност «Управление на здравните грижи» – “магистър”
есе по зададена тема, свързана с дейността здравни грижи – 20.07.200

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата