Чужди граждани могат да кандидатстват в УНСС

10 юни, 2009 22:49 | Висше образование | 1 коментар

Чужди граждани могат да кандидатстват в УНСС

И тази година УНСС ще приема чуждестранни студенти. Те обаче трябва да отговарят на определени условия, ако са от държави извън Европейския съюз. Документите им ще се приемат до 1-и октомври. Ето и подробности от сайта на УНСС.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В УНСС НА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ,
ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета за национално и световно стопанство:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 6 и 8 от Закона за висшето образование.

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Р България, ако:
– имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Р България;
– имат статут на бежанци;
– са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 6 и 8 от ЗВО, подават документите си в УНСС, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ – кабинет 1/1029А, в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.
Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба (по образец).
2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценкит

Минималният среден успех от успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи (математика, литература, география, история) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в направленията и поднаправленията с преподаване на български език в образователно-квалификационна степен „бакалавър“).
5. Документ за владеене на английски език – диплома или сертификат по:

– TOEFEL Paper-не по-малко от 590 т., или
– TOEFEL CBIT-не по-малко от 243 т., или
– TOEFEL IBT-не по-малко от 96 т., или
– TOEIC- не по-малко от 780 т., или
– IELTS-не по-малко от 7,5 т., или
– CAMBRIDGE CAE, CAMBRIGE PROFICIENCY, CAMBRIGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В (изисква се за кандидатите, които ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“, в образователно-квалификационна степен „бакалавър“)

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
7. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско.
8. Две снимки.
9. Копие от документ за самоличност.

Документите по т. 2, 3 и 7 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език.

Чуждестранните граждани, които не притежават документ за владеене на английски език, могат да положат изпит пред комисия за установяване на техните комуникативни и терминологични компетенции, необходими за обучение на английски език. Резултатите от изпита се считат за „издържал“ при оценка, не по-ниска от мн. добър 5,00. Останалите кандидати не се допускат до класиране.

Чуждестранните граждани, които не владеят английски език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по английски език.

Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и по английски език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в УНСС, се провежда от Департамента за езиково обучение (ИЧС) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Чуждестранните граждани, приети за студенти в УНСС, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, съответно:
– след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини, като оценката от изпита по български език е не по-ниска от добър 4,00 на ниво В2;
– след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по специализираните дисциплини и по английски език, като нивото на владеене на английски език да съответства на:
– TOEFEL Paper – не по-малко от 590 т., или
– TOEFEL CBIT – не по-малко от 243 т., или
– TOEFEL IBT – не по-малко от 96 т., или
– TOEIC – не по-малко от 780 т., или
– IELTS – не по-малко от 7,5 т., или
– CAMBRIDGE CAE, CAMBRIGE PROFICIENCY, CAMBRIGE FIRST CERTIFICATE – с оценки А и В, или
– Общата европейска рамкова програма – не по-ниско от ниво В2.

Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.
ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

1. В срок до 01 октомври документите се подават в Университета за национално и световно стопанство – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ (кабинет 1/1029А). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.
2. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Студенти, докторанти и специализанти“, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.
3. След като получи удостоверението от МОН, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „D“.
4. Документи за издаване на виза вид „D“ се подават в посолството на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът, от там се получава и самата виза. Срокът за издаване на виза също е един месец, но може да бъде и повече.
5. След получаване на виза вид „D“ и пристигането им в Р България кандидатите се записват в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

За допълнителна информация:
Сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“
Кабинет 1/1029А
Тел. /359 2/ 81 95 274
/359 2/ 81 95 360

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

 1. ilya lordis коментира на 31 май, 2009 г., 06:17 ч.

  Hi Sirs,
  I’d like to study in Bulgaria.
  I was born in Bulgaria but grew up and live in Australia.
  I hope to get more information about studying in Bulgaria
  Best regards
  Ilya Lordis