Тест за 7 клас

30 октомври, 2009 22:14 | Помагала | Няма коментари

Тест за 7 клас

Термитите са една от трите големи групи насекоми, които заемат важно място във фауната на саваните: останалите две са мравките и скакалците. Присъствието им не остава незабелязано, тъй като повечето видове построяват понякога много големи възвишения. Впрочем голяма част от термитите строят малки куполи, живеят в земята или на дърветата.

Обикновено наречени „бели мравки”, термитите имат характерен социален строй и разнообразие на външния си облик при един и същи вид. С изключение на възпроизводителките, те не притежават крила, окраската им е бяло-жълта и нямат фацетни очи, което е свързано с подземния им начин на живот. Те прекарват почти целия си живот в мрак във вътрешността на подземни галерии, където температурата, степента на влажност и вентилацията се поддържат постоянни. Стените на термитника са изградени от пръст, слепена със слюнка. Те могат да достигнат 60 см дебелина. Куполът, издигнат от насекомите, достига максимум 6 м височина. Термитниците са характерен елемент за пейзажа на много равнини.

При термитите има множество касти, които се различават не само по размери, външен вид и по службата, която изпълняват – цар, царица, боец, работник. Царицата прекарва живота си в снасяне на яйца и не напуска термитника. Тя снася всекидневно хиляди яйца. Изцяло преобразена от задълженията си във връзка с размножаването, тя е около 2400 пъти по-едра от работниците, които я заобикалят и не престават да я хранят и да отнасят нейните яйца.

1. Откъсът най-вероятно е взет от:

а) художествен текст

б) учебник по география

в) речник

г) научнопопулярна статия

2. Кое от следните не коментира авторът:

І. организацията живота в термитника

ІІ. външния вид на термитите

ІІІ. Начина, по който те се ориентират

ІV. Връзката между социалната роля и външния вид на термитите

а) само ІІ

б) само І, ІІІ и ІV

в) само І

г) само ІІІ

3. Всички твърдения са верни, освен

а) царицата прекарва живота си в термитника

б) в термитника всички роли са ясно разпределени

в) термитите от един и същи вид не се различават

г) само възпроизводителките имат крила

4. Авторът вероятно ще се съгласи, че:

а) термитите нанасят само вреди

б) кастите в термитника наподобяват социалните роли в обществото

в) усилията на термитите са безполезни

г) термитите са наречени „бели мравки”, за да се отличат сред мравките

5. В продължението на откъса най-вероятно ще се разгледа:

а) останалите две големи групи от фауната на саваните

б) значението на термитника за оцеляването на термитите

в) особеностите на отделните касти в термитника

г) физиологията на термитите

6. Авторът може да се определи най-точно като:

а) добре информиран

б) любознателен

в) начинаещ изследовател

г) не може да отдели същественото от маловажното

7. В коя от думите е допусната правописна грешка?

а) скъпоценна

б) почтенна

в) пламенна

г) безименна


8. В коя от думите е допусната правописна грешка?

а) високосна година

б) летопис на въстанието

в) доблесна постъпка

г) иконописна традиция

9. В коя от думите е допусната правописна грешка?

а) прями хора

б) седянки и огньове

в) изящни съдове

г) през гори и поляни

10.На кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

а) неуловими стъпки

б) оскъден обяд

в) онаследена дарба

г) онеправдан и огорчен

11. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка:

Хладните септемврийски(1) дни се изнизаха, а небето, покрито с облаци(2), взе да просветлява и постепенно потискащото(3) сиво се отегляше(4).

а) 1

б) 3

в) 2

г) 4

12. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

а) Зад старата къща на баба Дена отскоро се извисяваше нова сграда.

б) В крайречните храстълаци зацвърчаха птички.

в) Само от време на време още се чуваше веселата галчава на огладнялите деца.

г) Чу се бърз тропот на копита и безащитната сърна побегна уплашена.


13. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Апостола(1) с двамата си(2) помощници(3), които изпълнили

техните(4) поръчения, по тъмно напуснали градчето.

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

14. В кое изречение е допусната граматична грешка?

а) Макар да ползваше три речника, не успя да се справи с превода.

б) Г-жо Неделчева, болна ли сте, или не сте спала през нощта?

в) С кого смяташ да празнуваш своя рожден ден?

г) Петрови ще пътуват с децата си и няма да чакат никого.

15. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

дреха – плат

а) букет – цветя

б) поле – слънчоглед

в) гърне – глина

г) листа – клонче

16. На кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

а) идвам на себе си – губя и ума, и дума

б) от трън, та на глог – от дъжд на вятър

в) разигравам си коня – развявам си байрака

г) паля му фитила – удрям го през просото


17. Кое словосъчетание може да се постави на празното място в изречението?

Като резултат от………….Светла изглеждаше измъчена и бледа.

а) срещата с роднините от чужбина

б) продължителното боледуване

в) успеха на състезанието

г) ползотворната работа

18. Кое от фразеологичните словосъчетания е със значение

много внимавам?

а) обирам си крушите

б) всичко е по мед и масло

в) отварям си очите на четири

г) изплювам камъчето

19. Посочете какво е по състав изречението:

Но не може да се говори за този град, за неговата история и архитектурни паметници, без да се посетят ватиканските паметници, които са най-голямото богатство на папската държава.

а) сложно съчинено

б) сложно съставно с подчинено допълнително

в) сложно смесено

г) сложно съставно с две подчинени обстоятелствени

20. На кой ред всички думи са частици?

а) ли, не, ох

б) по, бе, да

в) най, ала, или

г) тук, олеле, ма

21. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изреченията?

Под сянката на старото дърво бяха отраснали синовете му, затова не би дал никому да го отсече.

а) по наклонение

б) по спрежение
в) по залог
г) по глаголно време

22. С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?

Тримата могат да излязат от хижата и да продължат прехода, защото са добре екипирани и познават пътя.

а) съществително име

б) числително име

в) прилагателно

г) причастие

23. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително?

а) Интересно беше човек да попадне в тази пещера.

б) Интересно ми беше да попадна в тази пещера.

в) Този интерес, да попаднеш в пещерата, не стихваше.

г) Интересът бе свързан с пещерата, като посещението бе насрочено за неделята.

24. В кое от изреченията НЯМА вметнат израз?

а) Там, казва, всичко било черно – и улиците, и къщите, и дърветата дори.

б) Утре според прогнозите времето ще бъде хубаво.
в) Аз обаче не повярвах на разказите за привидението.
г) Иван тръгна на училище , обаче забрави речника си.

25. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

1. Бъчвата е семейството, а дъгите са хората в него.

2. Обръчите са съгласието, а кипящото вино е радостта.

3. Тогава той им помага.

4. Петимата синове на стареца се замислят, но никой не може да разгадае мъдростта на приказката.

а) 1, 2, 3, 4

б) 3,4,2,1

в) 4,3,1,2
г) 2,3,4,1

26. В кое изречение НЕ е употребено съставно именно сказуемо?

а) Мария беше избрана за представител на класа в училищния парламент.

б) Той беше представил проекта си с другата група.
в) Иванов е треньорът на футболния ни отбор.
г) Бъдете добри спортисти и отлични ученици!

27. С кой от посочените изрази ще довършите изречението, за да съдържа то сказуемно определение?

Жената повдигна глава от ръкоделието и……….

а) зачака отговора му спокойна

б) зачака отговора му спокойно

в) със спокойствие зачака отговора му

г) излъчвайки спокойствие, зачака отговора му

28. Колко са определенията в изречението:

От високото се виждаше къщата на вдовицата и само в

щъркеловото гнездо личаха признаци на живот, а иначе селото изглеждаше заспало в притихналата долина.

а) две

б) три

в) четири
г) пет

29. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

а) Лежеше, притиснат до стената и се вслушваше в идващите отвън шумове.

б) Обещах, че ще дойда и веднага тръгнах към тебе.

в) За да пристигне навреме, автобусът трябва да ускори скоростта си.

г) Вървеше, като се озърташе плахо, а в ръцете си стискаше тоягата.

30. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

а) Който на младини пирува на старини робува.

б) Разхождах се като се наслаждавах на топлия пролетен ден.
в) Помислих, че се отишъл на кино и се върнах вкъщи.
г) Висок слаб и сух като върлина, Младен лесно успя да се изкачи до върха на черешата.

31. Колко са пропуснатите запетаи в изречението:

Светкавици разпраха небето като големи запалени свещи а мракът превземаше всичко като се настаняваше дори и в ъглите на стаята лепкав натрапчив и горчив.

а) две

б) три
в) пет
г) четири

32. В кой пример има минало страдателно причастие?

а) Той бил много жален.

б) И песента му била жална.
в) Тя не беше жалена от никого.

г) Детето жално проплаквало.

33. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) всестранна

б) дръзновенна
в) пламенна

г) киселинна

34. В кой от примерите показателното местоимение е подлог?

а) Говорихме дълго за това.

б) Подай ми този пакет.
в) Това ми харесва.

г) Уважавам такива хора.

35. На кой ред НЕ е допусната грешка?

а) Всеки, чиито успех е отличен, ще получи награда.

б) Грамоти ще получат всички, чийто успех е отличен.
в) Онези, чийто оценки са отлични, ще получат награди.

г) Обръщам се към всички, чиито резултат е отличен.

36. Къде има само нелични глаголни форми в минало време?

а) вървях, мислих, работих

б) пътуване, четен, разбрал
в) пристигащ, видял, плуване

г) разположен, ушит, намерил

37. Кой от примерите съдържа съгласувано определение?

а) Огледалото на човека е трудът му.

б) Човек без родина е като славей без градина.
в) Чувам глухото бумтене на падаща вода.

г) Нищо не разбрах от изражението на лицето му.

38. Изречението: Привечер, когато вятърът утихна, те отлетяха нейде и вече не се върнаха е:

а) сложно смесено

б) сложно съставно с подчинено обстоятелствено
в) сложно съчинено

г) просто разширено

39. Кой е синонимът на фразеологизма: пет пари не давам

а) бездействам

б) безразлично ми е
в) вредя

г) пестя

40. На кой ред има пароними?

а) очарован – запленен

б) обезпокоен – успокоен
в) превземам – завладявам

г) лама – ламя

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата