ТЕСТ за кандидат-студенти

28 ноември, 2009 13:14 | Помагала | Няма коментари

ТЕСТ за кандидат-студенти

Т Е С Т № 1

1. Открийте допуснатата правописна грешка.

а) Желанието можеше да го преведе (1) по непредвидени (2) пътища, по които

нееднократното (3) преминаване (4) бе забранено и затова изглеждаше

опианяващо (5).

б) Провазгласилият се (1) за цар и самодържец (2) болярин бил принуден (3) да се

подчини (4) на народната воля, за да утихнат (5) празмириците.

в) Павел бе угрижен (1), тъй като всички го уверяваха (2) колко добре изглежда след

лечението в санаториума (3) и го укоражаваха (4) да се заеме отново с делата на

фирмата, чието влияние на пазара нарастваше (5).

г) Дълбокото преклонение (1) на привържениците (2) насарчаваше (3) играчите на

терена и ги подтикваше (4) към по-динамична игра, като поддържаше (5) духа им бодър.

д) Трябваше да го опознае (1) , за да осъзнае (2), че и той е несавършен (3) като

останалите в групата, но явно бе усвоил (3) добре занаята и бе узнал (5) доста тайни.

2. Коя от подчертаните думи в изречението е написана вярно?

а) Никой не опреква (1) журналиста и не се осъмнява (2) колко основателни (3) са

причините, за да усмее (4) ужилените (5) от измамника.

б) Барометарът (1) на общественото мнение след обръщението (2) на президента

одустоверяваше (3) значимоста (4) на /териториялната (5) подялба на граничния район.

в) Традиционната (1) несавместимост (2) и неръзбирателството (3) между двете

земеделски партии безспокояха (4) коалиционите партниори (5).

г) Поради невъзможноста (1) да намери упрощение (2) лирическият герой испитва (3)

дълбока неодувлетвореност (4) и се превръща в изгнаник (5).

д) Предържайки се (1) към своя принцип за безпристраснос (2), писателят адресира

творбата си към предобедения (3) съвременник (4), преспособил се (5) към новите

условия на живот.

3. В кое от следните изречения всички думи са написани правилно?

а) За да избегне (1) опастността (2), чиновникът винаги се придържа (3) към

официялната (4) ориентация (5) на началника си.

б) Маргарет бе доста възрасна (1), но твърде самоуверенно (2) ръководеше фабриката,

като оведомяваше (3) писменно (4) брат си за вариантите (5) да се погаси кредита.

в) Когато се узаконява (1) беззаконието (2) в една страна, привелигировани (3) са само

безцеремонните (4) и арогантните (5) хора.

г) Словесният (1) поток, който заливаше слушателите, утвърждаваше (2) впечатлението за користните (3) намерения на новия собственик, чиято всеотдайност (4) изглеждаше все по-съмнителна (5).

д) Съвършенната (1) красота на момичето, чиято откровенност (2) обезсмисляше (3) необходимостта (4) да се крие повече тайната на завещанието, бе приковала неусетно (5) цялото му внимание.

4. На кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

а) Отзивчивостта (1) бе неина (2) особена (3) черта, която винаги я представяше (4) в

благоприятна (5) светлина пред управителя на фирмата.

б) Тая безпределна (1) преданност (2) не му позволяваше да се отърве (3) от остарелите

вече кучета, към които и той искрено (4) се бе привързал (5).

в) Обезсърчена (1) и съкрушена (2) от агресията (3) на своите колеги, тя се оттегли (4) от надпреварата и привикна (5) към тишината на отдалечената кантора.

г) Двамата мъже се здрависаха (1) и оживено (2) се впуснаха в спор, докато

придружаващият ги стажант едва се здържаше (3) да не изпусне (4) тежките папки на

тротоара (5).

д) Отпечатакът (1) на умора (2) и изтощение (3) придаваше (4) на нейното изражение

леко отегчен (5) вид.

5. В кое от изреченията има дума с правописна грешка?

а) Невъзможността да се предадат с помощта на латински букви особеностите на славянския език едва ли ще предизвика възторг у привържениците на идеята да се замени кирилицата с латиница.

б) Учебният материал е обемен и вместо да подтиква към прилагане на творчески методи, потиска желанието за бързо усвояване на преподаденото.

в) Възстаналите тълпи се обявили срещу своите господари, като отхвърлили

угнетяващата ги монархия, а в новообразуваните комуни било необходимо човек да си налага самоограничения.

г) Постоянно изложените на слънчевите лъчи каменни плочи се разширяваха, а през нощта, когато температурите рязко спадаха, се свиваха и по повърхността им се повиха пукнатини.

д) Как влияят на организма резките температурни амплитуди, може да се отчита по нарасналия брой на оплакванията от световъртеж и промяната на установените от нормата граници на кръвното налягане.

6. Коя от думите е написана правилно?

а) разсадливост;

б) неколкократен;

в) въсприятие;

г) рожденна;

д) беззвучен.

7. Коя дума е написана неправилно?

а) Предназначението (1) на текста е да се осведомят (2) читателите как са устроени (3)

резерватите и да представи вариянтите (4) за опазване на застрашените видове от

пагубните (5) въздействия на цивилизацията.

б) Камънакът (1) сякаш нямаше свършване, но горе на върха (2) белееха (3) още

пряспи (4) сняг, но никъде нямаше отпечатък (5) от човешки крак.

в) Доколко ленността (1) е деформирала цялостния облик на личността (2), можеше да

се съди по отсъстващата (3) страст (4) и изкуственото поддържане (5) на привиден

покой.

г) В тази атмосфера (1) на непринуденост нейната имполсивност (2) надделя (3) и се сбъдна (4) предсказанието на Съмърсет, че тя няма да устои (5) на изкушението.

д) Не знаеха откъде се взе пришалецът (1), но най-вероятно бе просто странник (2), изскочил (3) от нищото и отново потънал (4) там, без да се надява на милостта (5) на тълпата.

8. На кой от следните редове е допусната правописна грешка?

а) съображение, въображение, обкръжение, облекчение, облачен;

б) предумишлен, предтеча, предчувствам, предтекст, препратка;

в) осребрявам, оскърбявам, оправдавам, одобрявам, отказ;

г) сместа, пролетта, находчивостта, изобретателността, низостта;

д) високосна, доблестна, тягостна, гостна, безвъзмездно.

9. На кой от следните редове всички думи са написани правилно?

а) исполински, истезание, подлистник, прахосник, гласност;

б) гургулица, чуруликане, угощение, самовласник, участник;

в) ористници, пекъл, стихосбирка, мощта, площта;

г) поданик, обикновено, безцеремонно, старинно, същественна;

д) проклятие, гърмящи, изящни, находчивост, скулптура.


10. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) шофьор – шофирам;

б) възглас – провъзглъсявам;

в) обрат – кръвообращение;

г) санаториум – мораториум;

д) честно – устно.

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата