В неделя отново ще има изпити в Софийския университет

16 април, 2010 18:16 | Висше образование | Няма коментари

В неделя отново ще има изпити в Софийския университет

В неделя, 18 април, в Софийския университет ще се проведат кандидатстудентските изпити по Философия и социални науки, Физика, Рисуване по натура, Музикален инструмент или пеене, Теология и География на България от Втората изпитна сесия, както следва:

09:00 Философия и социални науки
09:00 Физика
09:00 Рисуване по натура (натюрморт или цветна задача)
09:00 Музикален инструмент или пеене
11:00 Теология (устен)
14:00 География на България
14:00 Събеседване (за спец. Изобр. изкуство)И

Изпитът по Философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл „Философия “ – Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири часа. По време на изпита е допустимо използването на пособие с откъси от текстове на посочените по-долу автори и примерни тестове – с чисти полета и без подчертаване на литература.

Първа част. Писмена работа (есе) по избор на една от две възможности: есе по зададен философски фрагмент или есе по зададен проблем.
Очаква се в есето кандидатите да проявят умения за мислене чрез понятия, принципи и теории, осмисляне на жизнен опит, аргументиране на теза и позиция, точно и смислено изразяване, добър стил и широка обща култура.
Фрагментите са от следните произведения:
Платон: Държавата (откъси от втора, шеста и седма книга);
Аристотел: Политика (откъси от първа и седма книга);
Аврелий Августин: Изповед (откъси от шеста, десета и единадесета книга);
Рене Декарт: Размишления върху първата философия (второ размишление);
Блез Паскал: Мисли (72 фрагмент);
Жан-Жак Русо: За обществения договор (първа книга);
Имануел Кант: Отговор на въпроса „Що е Просвещение ?“;
Фридрих Ницше: Тъй рече Заратустра (откъси от „Трите метаморфози“ и „За себенадмогването“);
Жан-Пол Сартр: Екзистенциализмът е хуманизъм;
Лудвиг Витгенщайн: Логико-философски трактат (фрагменти).
Проблемите се формулират от кръг понятия: истина, добро, зло, ценност, норма, свобода, избор, добродетел, достойнство, справедливост, морал, право, закон, култура, толерантност, човек, човешки права, гражданско общество, държава, свят.

Втора част. Тест от двадесет и пет задачи (получават се след третия час на изпита).
Тестовите задачи са от един формат – множествен избор с четири алтернативи, с един верен отговор, всеки верен отговор получава от една до три точки в зависимост от трудността на задачата.
Задачите в есето показват основни логически и аналитични умения, фактически знания, обща хуманитарна и гражданска култура.
Оценяване.
Есето се оценява с 0 до 50 точки, както следва:
1. Формулиране на теза и собствена позиция – до десет точки.
2. Изясняване на основните понятия в есето – до десет точки.
3. Връзка с други понятия и владеене на общия понятиен инструментариум – до десет точки.
4. Умения за аргументиране – до десет точки.
5. Езикова култура, стил, грамотност – до десет точки.
Тестовите задачи се оценяват по ключ за верните отговори от една до три точки в зависимост от трудността: максимален брой точки – петдесет.
Оценката се формира от общия брой точки за двете части на изпита:
от 23 до 28 точки: оценка среден 3,00
от 29 до 34 точки: оценка среден 3,25
от 35 до 40 точки: оценка добър 3,50
от 41 до 46 точки: оценка добър 3,75
от 47 до 52 точки: оценка добър 4,00
от 53 до 58 точки: оценка добър 4,25
от 59 до 64 точки: оценка много добър 4,50
от 65 до 70 точки: оценка много добър 4,75
от 71 до 76 точки: оценка много добър 5,00
от 77 до 82 точки: оценка много добър 5,25
от 83 до 88 точки: оценка отличен 5,50
от 89 до 94 точки: оценка отличен 5,75
от 95 до 100 точки: оценка отличен 6,00
Работата се оценява от двама оценители независимо един от друг.
Крайната оценка е средноаритметична от оценките на двамата оценители и се определя с точност до третия десетичен знак. При разлика в оценките над 0,50 работата подлежи на арбитриране. Оценката на арбитъра не може да е по-ниска от най-ниската оценка на единия от оценителите.

Кандидатите за специалност Изобразително изкуство полагат следните изпити:

1. Рисуване по натура

За рисуване по натура кандидатът закупува със собствени средства хартията за рисуване от книжарницата на ФНПП (бул. „Шипченски проход“ 69А) в деня на изпита по време на регистрацията. Останалите материали (моливи, креда или въглен, бои, гуми, четки, съдове за вода и др.) също се осигуряват от самия кандидат. Каниддатът избира един от двата варианта:
а) Натюрморт (с молив, креда или въглен) – 4 часа, формат 50/65 см.
Изброените материали са равностойни помежду си и се използват по избор от кандидата, без този избор да влияе върху оценката.
Ясно оформена, конструктивна, правилно композирана рисунка от съответна определена гледна точка със строго придържане към видимите (перспективните) изменения на линиите, формите и светлосянката.
или
б) Цветна задача (акварел, темпера, акрил) – 4 часа, формат 50/65 см.
Интерпретация на група предмети по отношение на композиция, цвят и форма. Предметите се задават от комисия, без да са композирани предварително. Всеки кандидат подбира броя, начина на композиционно изграждане, цветовата гама и третирането на формата. Възможни варианти на цветната задача: обемно-натурно/декоративно-плоскостно. Всеки кандидат избира варианта, но този избор да влияе върху оценката.

2. Събеседване

До събеседването се допускат кандидати, издържали успешно изпитите по Рисуване по натура (Натюрморт или Цветна задача). Всеки кандидат задължително трябва да отговори на следните въпроси:
1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници
2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Методически указания
В хода на събеседването се изявяват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.
Кандидатът представя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръоводили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяване на дадена творба.

Забележки:
1. Не се разрешава подмяна на листовете, освен в случай на фабричен дефект (скъсване, замърсяване, прегъване), който не позволява качествено и своевременно изпълнение на рисунката, подмяната се извършва преди началото на изпита.
2. Изпитът е анонимен. Забранява се поставянето на каквито и да е надписи и знаци по листовете. При установяване на подобни нарушения изпитът на кандидата се анулира.
3. Изпитът „Събеседване“ разкрива комуникативните езикови умения на кандидата, неговата способност за диалог. Поощрява се правилната българска реч, ясното произношение, плавната мисъл, бързите и адекватни реакции при събеседването, спокойствието, уверените отговори и отстояването на собственото мнение и позиции с нужната степен на обоснованост.
4. Максималният бал е 12. Образува се от оценката от изпита по Натюрморт или оценката от изпита Цветна задача плюс оценката от изпита по Събеседване.

Кандидатите за специалност Музика полагат изпит по Музикален инструмент или пеене.
Кандидатите, които се явяват с музикален инструмент могат да ползват всички видове инструменти използващи се в симфоничния, естрадния, духовия и народен оркестър. Кандидатите, които се явяват с пеене (класическо, народно, естрадно) трябва да си осигурят съпровод на пиано или друг музикален инструмент.
Всички кандидати са задължени да изпълнят наизуст две музикални произведения по избор.

Устният изпит по Теология се провежда върху предварително обявени теми, за които е препоръчана литература.

Критерии за оценяване са степента на познаване на проблематиката, умението да се представя аналитично съдържанието на определен въпрос и участието на личния опит при формулиране на теоретичния отговор.

Литература:

Библия, Синодално издание
Христоматия с изворови текстове за писмен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.
Пътят на човека към Бога. С., 2005.
Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.
Жития на българските светци, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2002.

Програмата за изпита по География на България за кандидат-студенти включва основни раздели от учебния материал за 10 клас и от пособията за задължително избираема подготовка (ЗИП) за 12 клас на СОУ.
При характеристиката на природните компоненти – климат и води (теми № 2 и № 3) трябва да се спазва следната последователност:
Същност и значение, фактори за формиране. Характеристика на природния компонент, териториални закономерности и особености, стопанска оценка – използване и опазване.
При географската характеристика на природните области на България (теми от № 4 до № 7) изложението трябва да бъде в следната последователност:
Географско положение и граници. Геоложки строеж и полезни изкопаеми. Геоморфоложко развитие и особености на съвременния релеф. Морфографска подялба на областта. Географско разпространение, запаси и оценка на полезните изкопаеми. Анализ и оценка на климата, водите, почвите, растителността и животинския свят. Проблеми на рационалното използване и опазване на природните ресурси в областта.
При географския анализ на стопанските отрасли (теми от № 8 до № 15) последователността на изложението трябва да бъде следната:
Същност, особености и значение на стопанския отрасъл. Място на отрасъла в структурата на сектора и в националното стопанство. Фактори и условия за развитие. Възникване и развитие на отрасъла – етапи. Структура – отраслова и териториална. Съвременни проблеми и перспективи за развитието на отрасъла.
При разработването на темата за Югозападния регион трябва да се спазва следната последователност:
Географско положение, граници, площ на региона. Анализ и оценка на природните условия и ресурси. Географска характеристика на населението и селищната мрежа. Структура (отраслова и териториална) на регионалното стопанство. Място на региона в националната икономика. Административно-териториално устройство – области и общини. Характеристика на градовете в региона. Съвременни социално-икономически и екологични проблеми.
Изпитът по география на България е писмен и продължава 4 часа. Кандидат-студентите ще имат право на избор да разработват една от изтеглените две теми.
Повечето от темите, включени в Програмата по география на България включват съдържанието на няколко урока. При писмената разработка трябва да се спазват препоръките, посочени в методическите указания. Анализът и оценките на разглежданите географски обекти и явления трябва да се извърши задълбочено и логично, като се привеждат верни факти и доказателства за тенденциите в тяхното развитие. Конкретните данни по темите Население, Селища, Стопанство и Социално-икономически региони трябва да бъдат актуализирани – да се отнасят за 2007, 2008 и 2009 г. При подготовката си кандидат-студентите трябва да ползват подходящи географски карти и атласи на България. По този начин се улеснява и разширява усвояването на необходимия материал по География на България и се формират правилни пространствени представи.
Основно изискване към кандидат-студентите е логично изложение на съдържанието на темата, коректно използване на фактите, задълбочени анализи и вярно формулирани обобщения и изводи, завършеност на темата, добра езикова култура и правописна грамотност.
Не се разрешава внасянето на шаблони и чертежни инструменти, както и използването на молив.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата