Два предварителни изпита ще има в СУ в неделя

9 април, 2010 21:06 | Висше образование | Няма коментари

Два предварителни изпита ще има в СУ в неделя

На 11 април 2010 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведат предварителните кандидатстудентски изпити по История и Химия – от 09:00 и 14:00 часа.

Писменият изпит по История на България се състои в развиване на тема по даден исторически проблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка.

В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.
Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България. При започване на изпита се изтеглят две теми, като всеки кандидат-студент има право да избере и да пише по една от тях.

Основни цели на изпита:
– да провери историческите знания на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания за първо равнище;
– да провери уменията на кандидат-студентите за създаване на аргументиран текст по определен проблем;
– да провери нивото на владеене на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Критерии за проверка и оценяване на изпитната работа
Предлаганият формат на изпита дава възможност да се установят и оценят историческите компетентности и езиковата култура на кандидат-студентите, а не на наизустени знания. Проверяват се техните умения за:
– ясна структура на изложението и разкриване на логическата връзка между събитията;
– правилен подбор на фактологическия материал и неговата систематизация в хронологическа последователност;
– анализ и обобщения върху определени събития, личности, явления и процеси, които са свързани с основните въпроси на темата;
– коректно използване на историческата терминология;
Оценката на историческите знания се осъществява на основата на:
– изчерпателността на фактологическия материал по зададената тема, заложен в учебната програма по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка;
– точна хронология на събитията, явленията и процесите, които са предмет на анализ и оценка в темата;
– изводи и обобщения по темата;
– езикова и стилистична грамотност на изложението;
При пропуск на основен въпрос оценката се намалява до две единици.

Методически указания
За успешното представяне на изпита на кандидат-студентите се препоръчва:
– да усвоят задълбочено задължителния учебен материал по проблемите, заложени в програмата по История на България;
– да използват тестовата форма за проверка на знанията;
– да се научат да развиват тема на основата на план-тезиси по съответните проблеми и въпроси;
– да се стремят при разработването на темата да обособят ясно увода, изложеието и заключението на темата.

Забележка: От кандидат-студентите не се изисква в увода да посочват автори и изследвания по проблемите, които са предмет на темата.

Кандидатстудентският изпит по Химия за учебната 2009/2010 г. е писмен. Времетраенето на изпита е четири астрономически часа. Той се състои от две части. Първата част е 20 тестови въпроса, включващи материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет); втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична и две по органична химия).

При подготовката за изпита могат да се използват всички одобрени от МОН, действащи учебници за 7, 8, 9 и 10 клас задължителна и профилирана подготовка; учебниците за 11 и 12 клас профилирана подготовка могат да се използват като допълнителна литература за по-пълно изясняване на материала от програмата. В конкурсният изпит няма да бъде включен материал извън изпитната програма.

Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите може да се изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита. При решаване на логическите задачи, кандидат-студентите трябва да покажат: че разбират учебния материал, притежават определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми, както и че имат добра химична култура. Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 т.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще се предоставят помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата