Тестове за 7-и клас на издателство "Анубис"

8 април, 2010 09:41 | Висше образование, Помагала | Няма коментари

Тестове за 7-и клас на издателство "Анубис"

Представяме ви тестовете за 7-и клас на издателство „Анубис“. Издателството е сред първите спонсори на Националната кампания „Бъди грамотен“.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
И ЗА ПРИЕМ В ЕЗИКОВИТЕ
И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ

Автори: В. Жобов, Д. Димитрова, К. Велинова
Помагалото е разработено от изявени наши автори, методисти и учители, утвърдили се на пазара с успешна поредица от тестове по български език и литература за 5., 6. и 7. клас.

За учебната 2010–2011 година МОМН въвежда външно оценяване и нова учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на учениците след завършен 7. клас. Важно е да се знае, че с резултатите от външното оценяване след 7. клас ще се кандидатства за прием в езикови, природоматематически и профилирани гимназии и паралелки.
С цел предварителното запознаване с темите и с формата, утвърден от МОМН, издателска къща „Анубис“ предлага ново помагало за подготовка на учениците в 7. клас.
В него са разработени 250 тестови задачи организирани в 10 теста, обхващащи всички теми от учебно-изпитната програма на МОМН. В тестовете са включени задачи по български език, с които се упражняват граматичната норма на съвременния книжовен език, правописната и пунктуационната норма, а също така уменията за прилагане на лексикалната норма. Задачите по литература са свързани с изучаваните литературни творби, тяхното тълкуване, историческия контекст на създаването им, авторството им, както и с жанровите им особености.
Помагалото отговаря напълно на учебно-изпитната програма, според която изпитът се провежда в два модула.
•    Модул 1 (външно оценяване) съдържа 15 задачи по български език и 10 по литература. Предвидено е те да бъдат изпълнени в рамките на 60 минути. В съответствие с изискванията в тази част на помагалото са поместени и задачи, за които е необходимо извличане на информация не само от текст, но и от карти, схеми, репродукции и др. Друг тип задачи предполагат създаване на кратък текст, например тълкуване на ключови думи от изучаван текст, коментар на характеристика на литературен герой и т.н.
•    Модул 2 (изпит) съдържа текст за преразказ с дидактична задача. Към някои от текстовете авторите предлагат по две задачи, с което се увеличава възможността за упражняване, както и подпомагащи уточнения за справяне с конкретната задача.
В приложение към помагалото ученици, учители и родители ще намерят:
•    Перфорирани листове за отговори към всеки тест. Те могат да се откъснат, попълнят и предадат за проверка. Това ще даде увереност на учениците, че вече са отработили изпитния модел и могат да се справят успешно.
•    Ключ с верните отговори на тестовете. Те ще помогнат учениците навреме да преценят пропуските в своите знания и да вземат мерки за тяхното отстраняване.
•    Учебно-изпитната програма на МОМН по български език и литература за приемане на учениците след завършен 7. клас.

МАТЕМАТИКА
ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС
И ЗА ПРИЕМ В ЕЗИКОВИТЕ
И В ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ

Автори:    Ч. Лозанов, Т. Витанов
М. Лилкова, Д. Миланова
Авторите са изявени преподаватели и учители, преподаващи в Софийския университет и в СОУ. Те имат богат опит в написването на учебници за средното образование, в създаването на разнообразни учебни помагала, тестове и задачи за оценяване на резултатите от обучението по математика.

За учебната 2010–2011 г. МОМН въвежда външно оценяване и нова учебно-изпитна програма по математика за прием на учениците след завършен 7. клас в следващата образователна степен. Изпитът е писмен и се провежда в два модула:
•    модул за национално външно оценяване с времетраене 60 минути;
•    допълнителен модул с времетраене 90 минути.
Първият модул съдържа 25 задачи с по четири възможни отговора, само един от които е верен.
Допълнителният модул съдържа 5 задачи – 3 с кратък отговор и 2 с разширен отговор (аргументирано описание на решението).
Системата от задачи в двата модула се определя от учебното съдържание в програмата по математика за 7. клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението през предходните години.
Важно е да се знае, че с резултатите от външното оценяване след 7. клас ще се кандидатства за прием в езикови, природоматематически и профилирани гимназии и паралелки.
С цел учениците да се подготвят по темите и по утвърдения от МОМН формат,
ИК „Анубис“ предлага учебно помагало с примерни тестове за прием на кандидатстващите след 7. клас. То съдържа:
•    15 тренировъчни теста, които по съдържание, степен на трудност и време за работа напълно отговарят на изискванията, посочени в учебно-изпитната програма на МОМН. Те са структурирани така, че учениците да могат да работят върху първите 4 към края на първия учебен срок, върху следващите 4 – към средата на втория срок, а последните 7 обхващат целия материал, определен от програмата за изпита.
•    Ключ с верните отговори за задачите от първия модул на тренировъчните тес¬тове.
•    Необходимите обяснения и решения на задачите от допълнителния модул. В тази част е показана и системата за оценяване на решенията на задачите с разширен отговор.
•    Учебно-изпитната програма на МОМН за приемане след завършен 7. клас.
•    Перфорирани листове за отговори, предназначени за записване на отговорите и решенията на задачите от тренировъчните тестове. Листовете могат да се откъснат и предадат за проверка.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ
ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Автори: А. Попов, Ж. Желев, А. Николов, Р. Цветкова

Авторите, преподаватели в СУ и водещи учители, имат богат опит в написването на учебници и приложението им в учебната практика. Те са доказани специалисти в разработването на тестове, което е гаранция, че включените задачи в помагалото ще осигурят добра подготовка на учениците.
В края на учебната 2009/2010 година учениците от 7. клас ще се явят на национално външно оценяване по различни учебни предмети, в т. ч. и по предметите География и икономика и История и цивилизация, обединени в направление Обществени науки, гражданско образование и религия.
Изпитът ще бъде общ и ще включва проверка на знанията по двата предмета.
Като оценява това предизвикателство пред учениците, издателска къща „Анубис“ предлага настоящото актуално учебно помагало. Разработените в помагалото тестови задачи са от „затворен“ тип – с четири възможни отговора, само един от които е верен. С помощта на карти, схеми и изображения се проверяват уменията на учениците да четат географска и историческа карта, да използват и анализират данни от схеми, диаграми и таблици, да си служат със съответните географски и исторически термини и да разпознават най-важните природни, културни и исторически обекти и артефакти, застъпени в учебната програма за 7. клас.
В помагалото се предлагат:
•    По пет тематични теста, съответно по предметите География и икономика и История и цивилизация. Всеки тест е представен в два варианта и може да се използва от учителите за текущ контрол след изучаване на конкретните теми.
•    По пет обобщаващи теста по всеки предмет, които проверяват знанията, придобити от учениците през цялата учебна година.
•    Ключ с верните отговори, поместен в края на книжното тяло, който дава възможност за реална преценка на получените знания и за навременно отстраняване на допуснатите пропуски в изучавания материал.
Важно е да знаете:
•    Листовете с тестове в помагалото са перфорирани, за да могат да бъдат откъснати (след попълване на отговорите) и предадени за проверка. Така ученици, учители и родители ще могат да провеждат тренировъчни изпити за външно оценяване в условия, максимално близки до реалните.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ
ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС

Автори:    М. Шишиньова, В. Димитрова, Е. Златкова
И. Враджалиева, С. Попова, К. Янакиева
Авторите са водещи преподаватели в съответната научна област и изявени учители по природни науки. Те имат богат опит в създаването на тестове и задачи за оценяване резултатите от обучението по природни науки. Познати са сред голяма част от учителите със своите учебници и учебни помагала.

ИЗДАНИЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТУАЛНО, тъй ка¬то в края на учебната 2009/2010 г. МОМН за първи път провежда национално външно оценяване на учениците в 7. клас по природни науки и екология.
Изпитът е един, но включва проверка на знанията и уменията на учениците по три учебни предмета:
•    Биология и здравно образование;
•    Физика и астрономия;
•    Химия и опазване на околната среда,
тъй като те принадлежат към културно-образователната област „Природни науки и екология“.
Сборникът съдържа пет раздела:
Раздел I:    БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел II:    ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Раздел III:    ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Раздел IV:    ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
И ЕКОЛОГИЯ
Раздел V:    ОТГОВОРИ (на всички задачи).
По трите предмета са разработени 450 задачи, разпределени в 15 теста (по 5 за всеки предмет) върху обобщени теми от съответните учебни програми. Те покриват очакваните резултати и затова са подходящи за текуща подготовка на учениците през цялата учебна година. Всеки тест е представен в два равностойни варианта, което улеснява учителя при осъществяване на контрол в обучението.
Примерните тестове за външно оценяване (3 теста по 45 задачи) са разработени по модела на изпита, определен от МОМН. Те са добър ориентир за ученици, учители и родители по отношение на структурата и обема на изпитния материал и са много подходящи за финалния етап от подготовката.
ПОМАГАЛОТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС, както и за:
•    пълноценна самоподготовка и самоконтрол на учениците през цялата учебна година;
•    осъществяване на текущ контрол от учителите, които преподават природни науки и екология.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата