Промениха наредбата за признаване на дипломи, взети в чужбина

21 юли, 2010 15:49 | Висше образование | Няма коментари

Промениха наредбата за признаване на дипломи, взети в чужбина

Министерският съвет измени наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. В новия документ е регламентирано изрично правно основание за недопускане до процедура по признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище при несъответствие с разпоредбата на чл. 2 от наредбата.
С изменението й се регламентира възможността за прекратяване на процедурата по признаване на дипломи, издадени от чуждестранни висши училища, когато заявителят не представи допълнително изисканите от комисията документи. Въвежда се обезсилване на издадено удостоверение за признаване и начин за оповестяване на това обстоятелство.
Предвидено е създаването и поддържането на единна информационна система за академично признаване, поддържане на регистър на обезсилените удостоверения, възможности за подаване на документи чрез използване на електронен подпис и получаване на удостоверение, подписано с електронен подпис.
Установен е редът, по който се довършва процедурата за разглеждане на постъпилите преди влизане в сила на Наредбата заявления за признаване на висше образование.

Елица Борисова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата