Доц. Пенев, ректор на АМВР:Подкрепям идеите за рейтинги

1 октомври, 2010 06:12 | Висше образование, Гост | Няма коментари

Доц. Пенев, ректор на АМВР:Подкрепям идеите за рейтинги

Доц. д-р Йордан Йорданов Пенев е ректор на Академията на МВР.  Роден е през 1964 г. в гр. София. Професионалният му път започва през 1987 г., когато завършва полицейския факултет на ВСШ-МВР. Осем години работи в криминална и икономическа полиция в София, като е заемал всички изпълнителски длъжности. От 1995 г. е преподавател в АМВР. През 1997 г. завършва юридическия факултет на Софийския университет. .  Специализирал е в германски полицейски училища, във ФБР – САЩ, в Лондонската полиция, Франция, Испания. Бил е асистент, старши асистент, главен асистент, доцент, от 2004 г. е ръководител на катедра, а от 2007 г., заместник-декан. В края на 2009 г. е назначен за ректор на Академията на МВР.

– Доц. Пенев, какви специалности предлага Академията на МВР?

– Академията на МВР подготвя държавни служители с висше образование за специализираните полицейски и противопожарни структури, както и за дирекциите от общата и специализираната администрации на МВР и Специализирания отряд за борба с тероризма. Във факултетите “Полиция” и “Пожарна безопасност и спасяване на населението” се провежда обучение за придобиване на „бакалавър“ и „магистър“. Бакалавърските специалности са насочени съм спецификата на работата в МВР. Нашите курсанти придобиват образователно-квалификационна степен бакалавър по следните специалности: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“; „Пожарна и аварийна безопасност“. Магистърските програми, които Академията на МВР предлага са създадени, за да отговорят на реалностите в обществения живот. Те са насочени както към служителите на МВР, така и към гражданското общество, като подготвя специалисти за нуждите на много държавни органи и обществени образования. Целта е обучаемите да надградят придобитите вече знания и да разширят своите компетенции, съобразно новите образователни изисквания, в съответствие със задачите и приоритетите на Министерството на вътрешните работи. Висок е интересът към магистърските програми по: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, Защита на националната сигурност“;Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“; „Публична администрация“.

– Кандидат-курсантите във факултет „Полиция“ вече не полагат изпити по история и литература. Каква е причината за това?

– Курсантите във факултет “Полиция” са приети тази учебна година при зачитане на резултатите от държавните зрелостни изпити. За нас това е закономерен и логичен подход, зачитащ официални български документи – дипломите за средно образование и национални процедури – държавните зрелостни изпити.

-Какви качества трябва да притежават един добър полицай?

– Полицейският служител трябва да притежава широкопрофилни знания и умения, висок морал и безгранично родолюбие.

– Следите ли реализацията и развитието на завършилите възпитаници на Академията?

– Академията на МВР дава висше образование на специалисти, които неуморно и интелигентно да работят в защита интересите на обществото, затова следи  съдбата на своите възпитаници. Това е част от системата за контрол на качеството.

– Вие сте работили в криминална и икономическа полиция? Кои престъпления са по-трудни за разкриване?

– Работата и в двете полицейски служби е благородна и при интензивно натоварване на човешкия фактор. Разбира се има и нюанси. В криминалната полиция има чест пряк досег до човешките страдания, смърт, болка, страх, но при относителна устойчивост на способите за извършване на престъпления. Докато в икономическата полиция са значително по-динамични тези способи и предполагат повече усилия за поддържане на високо професионално ниво на познание за техните изменения и за промените в нормативната база.

– Кои са чуждестранните партньори на Академията? По какви съвместни програми обучавате курсантите?

– Основните области на международното сътрудничество на Академията на МВР в рамките на нейната компетентност са: полицията и правата на човека, бежанско и миграционно право, обучение на правоохранителните органи по проблемите на борбата с трансграничната организирана престъпност, противодействие на тероризма, борбата с наркотрафика, нелегалната имиграция, трафик на хора и съпътстващите видове престъпност, крадени автомобили, борбата с корупцията, пране на пари, компютърни престъпления, банкови престъпления. Осъществява се международно сътрудничество в областта на пожарна и аварийна безопасност. Партньорството със сродни учебни заведения от държави членки на Европейския съюз и страни кандидатки за членство в ЕС, подготвящи кадри на правоохранителните органи, и участието в проекти и програми на Европейския съюз е друг важен елемент от международното сътрудничество на АМВР. Тази форма на сътрудничество е свързана с обмяната на опит за актуализиране на учебните програми и адаптирането им към добрите европейски практики на обучение; запознаването и прилагането на нови педагогически концепции и методики на обучение.

– Какви са новите тенденции в обучението на курсанти във връзка с включването на България в Шенгенската информационна система?

– Времето, в което живеем, е главно в посока на задълбочаване на интеграцията на Република България в Европейския съюз като негов член. Европейската интеграция е предизвикателство за нашата институция и изисква нови знания, подготовка на нов вид професионалисти. Включването на България в Шенгенската информационна система изисква практическа насоченост на обучението затова включихме новите дисциплини – Шенгенско законодателство и Европейско полицейско сътрудничество.

– Организирате ли конференции и семинари за външни слушатели?

– Академията на МВР е домакин и организатор на конференции и семинари с различен характер, в които взимат участие специалисти от ДАНС, Военна полиция, организации ангажирани със пожарна защита на атомната енергетика и др.

– Как виждате бъдещето на Академията на МВР? Какво бихте искали да промените?

– Академията на МВР е съвременен университет, който трябва да поддържа широки международни контакти, да развива дистанционно обучение, да се стремим да подмладим академичния състав, да разполагаме и с повече англоговорящи преподаватели. Езикът на световната наука е английският.

– Какви следи попадат в информационния бюлетин на Академията – вестник. „Следа”?

– Вестник „Следа” е дело на самодейни журналистически дарования, които отразяват живота на Академията и всичко, което ги вълнува.

– Разкажете ни за научноизследователската дейност на Академията?

– Солиден брой от научни разработки, които бих отличил са тези, посветени на борбата с икономическата и организираната престъпност, екологичните престъпления, криминалистиката и наказателния процес.

-Как се отнасяте към идеята за рейтингите на висшите учебни заведения у нас и имате ли информация как ще се реализира тази инициатива?

– Дейността на висшите училища в България и света е твърде различна и трудно съпоставима. Това създава проблеми при социалните им измервания на различните дейности. Трудността на измерването и неговия приблизителен ориентировъчен характер чрез рейтингова система не бива да ни отказва от тази обществена съпоставка. Иначе няма да имаме ориентир за напредък. Поради тази причина подкрепям идеите за рейтинги на висшите училища, като системата в момента се развива и подлежи на академично обсъждане.

Въпросите зададе Косара Белниколова

Снимка: В. „Аз Буки“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата