Проф. Легкоступ: „Не обещавам, а го правя”

6 май, 2011 09:30 | Висше образование, Гост | 1 коментар

Проф. Легкоступ: „Не обещавам, а го правя”


С наближаването на изборите за ректор във Великотърновския университет (ВТУ) „Св.св. Кирил и Методий” се свързахме с настоящия ректор – проф. дпн Пламен Легкоступ, който се кандидатира за втори път за поста. Самият той е роден във Велико Търново и е завършил факултета по “Изобразителни изкуства” на ВТУ.

От 1991 година е член на Академичния съвет на университета, бил е зам.–декан  и декан на Педагогическия факултет. Водил е лекции в Англия, Испания, Белгия.
От 17 май 2007 година е ректор на ВТУ. Вижте какво ни разказа той във връзка с предстоящите избори, за целите които си поставя и начините за тяхната реализация.

– Г-н Легкоступ, какво Ви мотивира да се кандидатирате за втори път?

– Няколко са причините, които ме накараха отново да приема предизвикателството при издигането на кандидатурата ми за Ректор на Великотърновския университет.
На първо място този път са вярата ми във възможностите на ректорския екип, с който работих и резултатите от реализираните управленски идеи за развитието на университета.
Втората причина е опитът в сферата на управлението, който натрупах в годините от 1991 година до сега. Те са свързани активно с управлението на ВТУ. Особено значими и успешни са последните четири години.

Основание ми дава и натрупаният ми обществен опит в управлението и развитието на града, неизменна част от който е Великотърновският университет. Два мандата като общински съветник ми дадоха знания и опит, изградиха личностни качества, които са от полза за всеки ръководител и ме усъвършенстваха като човек на консенсуса. Създадените във времето контакти на различни управленски и политически нива в страната и чужбина ми дават възможност за консолидация на политическите сили зад и в полза на КАУЗАТА Великотърновски университет, а не за лична изгода на ректора.
Друга важна причина е познаването в детайли на действащото законодателство и нормативната база, които регламентират функционирането на университетските звена. Това допринася за осъществяването на присъщите за ВТУ дейности на ново, качествено ниво и за компетентното управление на финансовите средства на университета.

Всичко казано дотук ми вдъхва вяра, че мога да продължа да бъда полезен за издигането на престижа и за по-пълното интегриране на Университета в националното и европейско образователно и научно пространство. Това ми дава основание да смятам, че имам знанията, опита и нужния авторитет да ръководя ВТУ и през следващите четири години.

– Какви са основните аспекти от стратегията Ви за дългосрочно развитие на Великотърновския университет?

Усилията ми ще бъдат насочени към реализиране на разработената от цялата академична общност и приета от Общото събрание на ВТУ (на 25.05.2010) дългосрочна стратегия за развитие на Великотърновския университет като един от основните в структурата на висшето образование в България. За да може той да се затвърди сред водещите в страната и мисията му да продължи да бъде част от мисията на българското висше образование в общоевропейското образователно пространство.
Най-логично е тези усилия да бъдат насочени за постигане на СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ цели, свързани с учебната, научноизследователската и художествено-творческата дейност, а също с кадровата и студентската политика, с международната и социалната дейност, с финансовата и информационната политика.

– Какви идеи относно мениджмънта на ВТУ предлагате за втория си мандат?

Основните принципи са да продължим започнатото и да доусъвършенстваме направеното. Посоката е вярна, а скоростта може да се увеличи. Аз не обещавам, а го правя.

Идеите и насоките за работа са следните:

1. Запазване на социалната сигурност и достойнството на работещите в университета. Дори и в условията на финансова криза доказахме, че можем да ги осигурим.
2. Поддържане, усъвършенстване, модернизиране и разширяване на материално-техническата база, като условие за качествено и ефективно образование и наука, за съвременен живот и отдих;
3. Утвърждаване ролята на Настоятелството, Контролния съвет и Съвета на Деканите като гарант за прозрачност, плурализъм и коректив на Ректора.
4. Създаване на длъжността Университетски Омбудсман, който като безпристрастен арбитър да разрешава конфликти и да осигурява поверителна и неформална подкрепа на академичната общност.
5. Създаване на Център за развитие на ВТУ, който да прави проучвания и да предлага концепции, идеи и програми за развитието на Университета.
6. Продължаване на политиката на консенсуса чрез преговори за доброто на ВТУ; утвърждаване на добрия климат между преподаватели, служители и студенти и между факултетите.
7. Целесъобразно използване на базата на Университета; подобряване условията на труд; възстановяване дейността на Клуба на преподавателя и служителя.
8. Оптимално използване  на материалната база, като се обособява факултетски сграден фонд.
9. Възможност за въвеждане на електронно деловодство във ВТУ.
10. Подкрепа на студентското самоуправление, прозрачност при участието на студентите в процесите на управление на учебния, научен и социален живот в университета; откровен и честен диалог за проблемите и начините за тяхното решаване; подобряване на социално -битовите условия в студентските общежития и столове; осигуряване на свободен интернет достъп.
11. Създаване на техническа и проектно-сметна готовност за следващия етап на финансиране от европейските фондове – 2014–2020 г. и на университетски фонд за съфинансирането им.
12. Връщане собствеността и управлението на студентските общежития и столове.

– Ще увеличи ли ВТУ местата за прием на чуждестранни студенти?

Надявам се! Общата визия за развитие на един съвременен университет включва като един от ключовите си аспекти активизиране на международните академични контакти в контекста на европейските политики в областта на висшето образование.

– Как би могло да бъде постигнато това?

Това може да се постигне чрез:

1. Приравняване към европейските критерии за висше образование, научни изследвания и връзка с реалната работна среда, в отговор на изискванията на Болонската декларация (документ, подписан от членовете на Европейския съюз, за хармонизиране на висшето образование в Съюза, включващ 3-степенна система на висше образование – бел.а.).
2. Повишаване на студентската мобилност по програмата Еразъм с цел практика – една от основните тенденции на тази програма.
3. Усъвършенстване на системата за вътрешна и международна мобилност на преподаватели и студенти чрез център за международни програми, който да организира, контролира и консултира мобилността.
4. Модернизиране на процедурата за кандидатстване за академична мобилност чрез въвеждане на онлайн система за подаване на формуляри и документи съгласно европейските стандарти.
5. Привличане на все повече чуждестранни студенти чрез атрактивни магистърски и бакалавърски програми на чужди езици и целенасочена реклама.
6. Разширяване на базата данни за предлаганите от ВТУ дисциплини на английски език и други чужди езици.
7. Обсъждане на потенциала на ВТУ и проблемите при разработване на магистърски и бакалавърски програми на чужди езици.
8. Разширяване на сътрудничеството със студентския Еразъм клуб и ESN (Erasmus Student Network – бел.а.).
9. Включване в други европейски програми, финансиращи академични контакти със страни извън ЕС.

Кандидатурата на проф. Легкоступ е издигната от факултетните съвети на шест факултета. Другият кандидат за поста е проф. дфн Стоян Буров, ръководител на катедрата по съвременен български език, който е предложен от инициативен комитет от 11 професори и доценти, които са членове на Общото събрание на ВТУ. Изборите за ректор на ВТУ ще се проведат на 17 май 2011 година.

Христо Лазаров
снимка: личен архив

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Justin Bieber коментира на 9 май, 2011 г., 17:16 ч.

    Предизборната кампания е в ход 😛