Бригаден генерал Цветан Харизанов: 133 години с България в сърцето

11 август, 2011 08:16 | Висше образование, Гост | Няма коментари

Бригаден генерал Цветан Харизанов: 133 години с България в сърцето

Бригаден генерал Цветан Харизанов, ректор на Националния военен университет „Васил Левски” с интервю за „АзБуки„.

– Г-н началник, Националният военен университет е учебно заведение с традиции. Какви предимства дава завършването му? Имат ли възможност дипломираните в цивилни университети да защитават магистратури и докторантури при вас?

– Първото българско военно училище, чийто първоприемник и наследник е НВУ „Васил Левски”, е официално открито на 26 ноември 1878 г. преди сформирането на Учредителното народно събрание, преди приемането на Търновската конституция и преди в България да се сформира първото следосвобожденско правителство. Ето защо считам, че военното училище е един от символите на държавността в България. От 23 април 1924 г. военното училище е признато за Висше специално учебно заведение, като по това време в България е имало само четири висши училища – Софийски университет, Свободен университет за политически и стопански науки, Художествена академия и Национална музикална академия.

НВУ „Васил Левски” има институционална акредитация с възможно най-високата оценка „много добър”.

В университета се обучават курсанти, студенти, докторанти и специализанти. Всички професионални направления, по които се провежда обучение на курсанти и студенти, са акредитирани. В НВУ „Васил Левски” обучават и докторанти в 15 акредитирани научни специалности.

Колкото до предимствата на НВУ „Васил Левски” – едното от тях е, че тук се провежда не просто учебен, а учебно-възпитателен процес. Всички наши обучаеми се възпитават в общочовешки ценности и добродетели, родолюбие и патриотизъм. Може би това спомага и за добрата им реализация.

Български и чуждестранни граждани, завършили други висши училища и притежаващи необходимата образователно-квалификационна степен съгласно Закона за висшето образование, могат да придобият образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор” при нас. Обучаемите от други университети приобщаваме към нашите ценности и добродетели и обучаваме съгласно държавния образователен стандарт. Нашите випускници получават европейско дипломно приложение и образователни кредити в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити във висшето образование. Това им дава възможност за включване в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (EQF).

– Доколко високите изисквания за физическа подготовка могат да откажат кандидатстудентите?

– Завишени изисквания за физическата годност при постъпване и физическата подготовка по време на обучение и след завършване в университета се прилагат само към кандидатите по военни специалности, както и към самите курсанти. Изискванията за физическата подготовка на студентите са не по-различни от тези във всички останали висши учебни заведения в страната.

– Има ли интерес към вас от страна на кандидатстудентки и каква реализация търсят те? Има ли специалности, запазени за мъжете?

-В продължение на предходния въпрос ще споделя, че университетът завоюва позиции в областта на отбраната и сигурността, администрацията и управлението и техническите науки, в обучението на курсанти, студенти и докторанти. Както вече споменахме, обучението се извършва съгласно държавния образователен стандарт, който не разграничава обучаемите по пол. В годините назад само за приема на курсанти имаше квоти за жени. Вече втора година и за кандидаткурсантите няма квоти по полов признак. И мъжете, и жените са в еднаква конкурентна среда.

– Получават ли стипендии студентите и предлагате ли други социални придобивки? Ще има ли промени в таксите, които плащат студентите, през следващата учебна година?

– Животът в нашия университет по отношение на придобивките, които имат всички студенти – общежитие, стипендии, възможности за европейски стипендии, участие в летни бригади, участие в международния обмен на обучаеми по програми и др., не се различава от другите университети. Студентите получават стипендии за успех, а тези, които имат нужда, получават и социални стипендии.

В направеното предложение от наша страна до Министерството на образованието, младежта и науката не е предвидено увеличаване на таксите за студенти.

– Какви възможности има ваши студенти да специализират в чужбина?

– НВУ „Васил Левски” работи по програма “Еразъм” от стартирането й в България. Програмата е насочена към повишаване качеството на висшето образование, като спомага за изграждането на европейското пространство за висше образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование. Ние сме първият военен университет в Европа, включен в програмата.

НВУ „Васил Левски” осъществява преподавателска и студентска мобилност. Ежегодно се разширяват контактите с още чуждестранни университети. Наши партньори по програма “Еразъм” са университетите в Росток, Бон и Зийген в Германия; Ротердамският университет в Холандия; Университетът по отбрана в Бърно, Чехия; Кралското военно училище в Белгия; Университетът по икономически и хуманитарни науки и Националният университет по отбраната в Полша.

– Предлагате ли сигурна професионална реализация в редовете на армията? Имате ли задължение да осигурите работа на завършилите, а те, от своя страна, имат ли задължение да служат в редовете на БА за определен срок? Какви други възможности за реализация се предлагат?

– НВУ „Васил Левски” изпълнява ежегодната заявка на потребителите на кадри, т. е. на видовете въоръжени сили у нас. Приетите за курсанти мъже и жени подписват договор за военна служба, в който се включва и срокът на обучение при точно спазване на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно клаузите на този договор по време на обучението си курсантите са на пълна държавна издръжка, но след завършването на военния университет изпълняват военна служба като офицери за срок не по-малко от 10 години.

Студентите се обучават в единни образователни потоци с курсантите, но техният прием и обучение не се финансира от Министерството на отбраната. Поради тази причина тяхната реализация е подвластна на законите на реализацията на останалите висши училища. Въпреки това ще споделя, че процентът е много висок. Потребители на наши кадри са местната и държавната администрация, други държавни институции, фирми и т. н. През март тази година университетът регистрира реализация на двама наши възпитаници в чужбина – в държавна фирма във Франция и в структурите на НАТО в Брюксел.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата