МОМН: Равен старт чрез по-ранно училище

9 декември, 2012 17:42 | | 2 коментара

МОМН: Равен старт чрез по-ранно училище

По-продължително задължително предучилищно образование има за цел да гарантира на всяко дете равен старт при започване на първи клас. Това е част от позицията на Министерство на образованието, младежта и науката по повод въвеждането на задължителна детска градина за децата, навършили 4 години. „Това е стъпка към промяна, която Министерството на образованието, младежта и науката предприема с абсолютната увереност, че няма институция, която да осигури по-добра грижа за децата от тази, която им осигуряват техните родители”, се казва в писмо до медиите. Ето останалите аргументи на законодателите:

„Задължителната детска градина в никакъв случай не е заместител на грижите, които всеки един родител полага за развитието на своето дете. Предвижданите в проекта на Закон за предучилищното и училищното образование промени не се изразяват в отнемане на права и задължения на родителите, а в засилване ролята на държавата при финансирането на предучилищното образование, т.е. държавата поема сериозен финансов ангажимент към предучилищното образование и осигуряването на неговото качество.

Следва да подчертаем, че за разлика от сега действащия Закон за народната просвета, Законопроектът за предучилищното и училищното образование осигурява много възможности за родителите, които желаят да прекарват повече време със своите деца, а именно:

1. До навършване на задължителната предучилищна възраст (до учебната 2016/2017 г. – 5 години, от учебната 2016/2017 г. – 4 години) те могат да избират между детска ясла и/или детска градина, грижи у дома или алтернативни форми като родителските кооперативи;

2. След навършване на задължителната предучилищна възраст – целодневни, полудневни, почасови или дори сезонни занимания в детска градина.

Едно от основните предимства на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е, че се предвижда активно участие на родителите. За първи път в историята на българското образование родителите се приемат като участници в образователния процес. Те ще участват в различни инициативи и дейности в детската градина, ще получават подкрепа и консултиране по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им, ще изразяват мнение и ще правят предложения за развитие на детската градина, ще участват в дейности по оценяване на образователната среда на детската градина, ще участват в управлението чрез Обществения съвет.

Бихме искали да подчертаем, че основната форма на работа в детската градина е педагогическата ситуация, а не урокът, което означава, че информацията ще се предоставя на детето чрез организирани от учителя и привлекателни за детето дейности и игри. Съдържанието на предучилищната подготовка остава непроменено, т.е. децата ще правят това, което и в момента правят записаните в детска градина деца. Предучилищната подготовка не е свързана с ограмотяване, в детската градина децата не се учат да четат и пишат. Целта на предучилищното образование е да изгради представи за света у детето, които да поставят основите за последващо учене.

Предучилищното образование допринася за преодоляване на разликите в уменията и съдейства за когнитивното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата. Образованието и грижите в ранна детска възраст спомагат да се прекъсне порочният кръг на ниски постижения и загуба на интерес, който често води до преждевременно напускане на училище, а оттам и до предаване на бедността от едно поколение на друго.

Докладите от Международното изследване на уменията за четене (PIRLS) на учениците от ІV клас от 2001 и 2006 г. показват, че българчетата, които са посещавали детска градина две-три или повече години, имат по-добри постижения, отколкото децата, били в детска градина една година или за по-кратко. През 2001 г. разликата между българските четвъртокласници, посещавали за по-дълго детска градина, и техните връстници, които не са посещавали детска градина, е 18 точки, а през 2006 г. тя нараства двойно – до 35 точки. Анализите на МОМН показват, че с всяка изминала година детската градина има все по-голяма и важна роля за грамотността на българските ученици.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. йери коментира на 29 декември, 2012 г., 00:50 ч.

    Този Игнато не можа ли да измсли нещо по-умно?

  2. детска ясла софия коментира на 7 октомври, 2013 г., 09:01 ч.

    Това, че предучилищната подготовка не е свързана с ограмотяване, в детската градина децата не се учат да четат и пишат. Целта на предучилищното образование е да изгради представи за света у детето, които да поставят основите за последващо учене.Лично аз съм била на предучилищна и си спомням че беше изключително интересно и там наистина научават най важните неща, като това да смяташ и да пишеш както и да четеш и вече като отидеш в първи клас е по лесно и психиката на детето вече е по друга.Статията ви е страхотна благодаря че ни пишете.