НСИ: Бум на докторанти през 2012-а

1 май, 2013 07:08 | Висше образование, Средно образование | Няма коментари

НСИ: Бум на докторанти през 2012-а

Истински бум на докторанти през учебната 2011/2012 година отчитат от Националния статистически институт. Към 31 декември 2012 година в образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 5 371 лица или с 14.2% повече в сравнение с предходната учебна година. Най-голям е относителният дял на докторантите на възраст 25 -29 години – 34.3%, следвани от тези на 30-34 години – с 24.0%, докато на 40 и повече години са 23.7% от всички докторанти. Новоприетите (зачислени) докторанти през 2012 г. са 1 948, от които 972, или 49.9% са жени. Чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 214, или 4.0% от общия брой

Общият брой на студентите в България през учебната 2012/2013 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени („професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“), възлиза на 284.0 хил., което е с 9.7 хил., или с 3.5% повече в сравнение с учебната 2008/2009 година.

Като сфери в образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област „Стопански науки и администрация“ – 23.5%, следвани от „Технически науки и технически професии“ – 13.7% и „Науки за обществото и човешкото поведение“ – 11.7%. Най-малък е дялът на студентите, обучаващи се в областите „Природни науки“ – 0.6%, „Ветеринарна медицина“ – 0.5% и „Математика и статистика“ – 0.2%.

Като цяло броят на записаните в различните степени на висшето образование за учебната 2012/2013 година остава почти без промяна в сравнение с предходната учебна година – 278 600, като се наблюдава спад в броя на студентите в колежите (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“) и в частните университети.

През 2012 г. завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 30 300 и 29 400 ученици. През последната учебна година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604 800, от които 107 900 са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на децата в общото образование намалява с 4 000 или с 0.7%. Над 14 000 ученици са напуснали образователната система у нас поради различни причини, става още ясно от данните на НСИ, според които 14 200 деца вече не посещават училищата ни. Броят им е почти същият в сравнение с предходната учебна година, когато напусналите училище бяха 14 500. Значителна част от спрелите  да посещават учебни заведения (12 100) са учащи се в основното образование. Най-много са учениците, напуснали по семейни причини – 6.7 хил., или 47.2% от общия брой на напусналите, следвани от заминалите в чужбина – 34.3%, и напусналите поради нежелание да учат – 12.5%.

От данните на НСИ става още ясно, че през учебната 2012/2013 година самостоятелните детски градини с директор са 2 070 или с 42 по-малко в сравнение с предходната година, като тези заведения в селата намаляват с 51. Същевременно броят на децата, настанени в градини за учебната 2012/2013 година, е 235 000, което е с 22.6 хил., или с 10.6% повече от броя им през 2008/2009 г. и с 3.1% повече в сравнение с предходната учебна година. Броят на лицензираните частни детски градини нараства значително, съобщават още от НСИ. През учебната 2012/2013 година в страната функционират 65 или с 15 повече от предходната година, но те са алтернатива за една малка част от родителите. Частните детски градини са посещавани от 2 357 деца, което като относителен дял е едва 1.0% от общия брой на децата в детските градини, допълват от националната статистика.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата