Актуализират учебния процес във ВСУ съобразно пазара на труда

19 юли, 2013 06:30 | PR сфера, Висше образование, Денят | Няма коментари

Актуализират учебния процес във ВСУ съобразно пазара на труда

Проект „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“ ще се изпълнява в рамките на 21 месеца.Финансирането е над 195 000 лв., а водещата организация по проекта е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ в партньорство с Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, сдружение „Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Стопанска камара – Варна.

Целеви групи по проекта са 193 преподаватели и 10258 студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Университетът полага усилия да предостави на студентите знания и умения, които да им помогнат при тяхната професионална реализация. Затова в реализирането на проекта се дава възможност на бизнеса да се включи при изработването на учебните планове и програми, както и при разработването на практически задачи, които да бъдат заложени в обучението. По този начин ще бъде насърчено развитието на професионални умения у студентите.

За преподавателите е важно да отразят в своята работа изискванията на работодателите за специфични знания и умения. В този смисъл, реализирането на проектните дейности ще подпомогне усилията им в тази посока. Чрез работните срещи, семинари, създадените браншови настоятелства ще се даде възможност на преподавателите и представителите на работодателите и браншовите организации да взаимодействат и да обединят усилията си като актуализират учебния материал и работят в посока на изграждане на реални практически уменията у студентите и насърчат възможностите им за професионална реализация.

Изпълнението на проекта дава възможност за утвърждаване на практика за периодично актуализиране и въвеждане на нови учебни програми, както и създаване на нови учебни планове, съвместно с представителите на бизнеса във връзка с динамиката на пазара на труда. Първоначално проектът ще обхване бакалавърските програми във ВСУ. След приключването му партньорската мрежа ще продължи да работи с фокус върху магистърските програми.

Реализирането на проекта ще доведе до укрепване връзките между ВСУ, научноизследователския сектор и бизнеса, което от своя страна ще мултиплицира ефекта на подобряване на качеството на обучение и професионалната пригодност на завършващите висше образование у нас.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата