НБУ актуализира стандарти и процедури

26 ноември, 2014 23:25 | Висше образование | Няма коментари

ES

ESF

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Схема BG051PO001-3.1.08

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

Договор № BG051PO001-3.1.08-0045, финансиран от OПРЧР

Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“

По проекта “Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета ”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” бяха актуализирани всички досега действащи в НБУ критерии, стандарти и процедури за качеството на различните видове курсове и учебни програми, които заедно със създадените нововъведения бяха интегрирани в Системата за управление на качеството на университета. Това генерира една нова инициатива – вътрешна акредитация на департаментите в университета. Целта й е департаментите в НБУ да се подлагат периодично на атестиране, с помощта на което да се извеждат добри практики и да се идентифицират слабости и проблеми. По този начин университетът като цяло ще бъде значително по-добре подготвен за програмните и институционалната атестация на НАОА.

Настоящата статия е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

НБУ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата статия и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН, ГД СФМОП.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата