Проект на НБУ за обучение на академичния и административен състав

1 декември, 2014 18:23 | | Няма коментари

ESESF

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Схема BG051PO001-3.1.08

„Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

Договор № BG051PO001-3.1.08-0045, финансиран от OПРЧР

Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета“

 

Заложеното в този проект на НБУ обучение на академичния и административен състав беше замислено като осигуряващо устойчивост на постигнатите резултати. Проведените 10 курса засегнаха широк кръг въпроси на университетското управление – от учебния процес и обслужването на студенти, през системата за управление и поддържане на качеството на учебните програми и електронното управление на процесите до финансовата и спомагателна стопанска дейност и организирането на изследователския процес. Предложените по проекта обучения обхванаха общо 244 представители на академичния и административен състав на университета или почти половината от заетите в НБУ лица. Крайният резултат е пилотирана вече програма за продължаващо обучение, както и обучени за нейното бъдещо осъществяване нови обучители.

За повишаване на ефективността на работата в НБУ ще допринесе и въведената по същия проект система за електронен документооборот, която оптимизира процесите, пести време и осигурява електронен архив.

Настоящата статия е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

НБУ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата статия и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОН, ГД СФМОП.

NBU proekt

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата