17 русенски студенти успешно приключиха практиката си

2 септември, 2015 13:55 | Денят | Няма коментари

17 русенски студенти успешно приключиха практиката си

17 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев” получиха сертификати за проведена практика в дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе (ДРСЗ-Русе).

През юли и август студентите участваха в практическо обучение като заемаха стажантски позиции, съответстващи на изучаваната от тях специалност – консултант правна помощ, сътрудник програми и проекти и сътрудник регионална информационна система.

За 30 работни дни студентите практиканти, под ръководството на менторите и със съдействието на екипа в ДРСЗ-Русе, усвоиха знания и умения в основната нормативна база, трудовия пазар, посредническите услуги и активната политика за насърчаване на заетостта, администрирането и електронната система за обработка и съхранение на информация, националните и европейските инициативи и финансовите инструменти за подпомагане на уязвимите групи на пазара на труда.

Специално внимание и значимост по време на практиката бе отредено на дейностите, насочени към младите хора на възраст до 29 години. Предимствата, които дава принадлежността на студентите към тази група, са в основата на инициираната от ДРСЗ-Русе дейност по провеждане на анкетно проучване сред т.нар. неактивни младежи. Целта бе студентите практиканти да установят контакт и да идентифицират младежи, които не работят, не учат, включително и поради прекъсване на образованието си, и да ги анкетират за пречките и нагласите им за работа или обучение. В качеството си на анкетьори те подобриха своите знания относно ролята на човешкия фактор, държавата, бизнеса и обществото в трудово-пазарните отношения и придобиха практически умения за комуникация, информиране и консултиране на младежи с различни интелектуални, етнически и социални характеристики. Успоредно с това чрез тях ДРСЗ-Русе получи по-близка до реалната обратна връзка, вследствие на възрастовото съответствие между анкетьори и анкетирани.

Практиката на студентите е поредната съвместна инициатива на Русенския университет и ДРСЗ-Русе, в резултат на която Агенцията по заетостта в качеството си на работодател, сключи първия си договор по Компонент 2 – проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”.

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г., финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката в партньорство с всичките 51 висши учебни заведения в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Целта е да се предоставят възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. Практическо обучение в реална работна среда са провели над 2 650 студенти от 22 професионални направления на Русенския университет. Съгласно регламента на проекта преподаватели от висшето училище наблюдават, а ментори от страна на работодателя наставляват и подпомагат студентите по време на стажа им. Снимка: /Агенция по заетоста/

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата