Заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителна конференция по проект „Включващо обучение“

26 ноември, 2015 15:00 | Денят, Образование | Няма коментари

Заместник-министър Ваня Кастрева откри заключителна конференция по проект „Включващо обучение“

 

Днес в гранд хотел „София“ заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева откри заключителната конференция по проект BG051PO001-4.1.7 „Включващо обучение“, изпълняван от дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието“ в МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Г-жа Кастрева поздрави екипа за управление на проекта и всички присъстващи директори, учители, родители и гости и изрази изключителното си задоволство от факта, че проект „Включващо обучение“ се оказа един от най-добрите проекти, изпълнявани от Министерството на образованието и науката по ОП РЧР. Тя заяви: „Това е  проект, който изпревари времето си, проект, който подготви добрите модели и не само ги подготви, който ги апробира в системата на средното образование и даде тласък на приемането на законодателните промени, разписани в новия Закон за прдучилищното и училищното образование.  Затова и законодателят, затова и всички ние, работещи в системата на средното образование, можем да кажем, че имаме нова политика в реализирането  на включващото обучение“.

Заместник-министър Кастрева отправи своите най-горещи професионални и чисто човешки благодарности към екипа на проекта и всички, включили се в изпълнение на проектните дейности, за техния труд, за тяхната всеотдайност, за техния широкомотивиран и рекламиран чрез дейностите им професионализъм.

„Над 3000 деца бяха обхвани в проекта“, каза още г-жа Кастрева и добави: „Всички ние възрастните, ангажирани с проекта, направихме щастливи тези деца, защото ги накарахме да се почувстват част от образователната система, протегнахме към тях ръка не просто за помощ, а протегнахме ръка, изпълнена с обич, протегнахме ръка и към другите деца, които е важно да разберат, че само заедно можем да бъдем по-успешни“.

В заключение госпожа Кастрева посочи: „Приемането на различието и в същото време провокирането на взаимопомощта, на обичта към другото дете, към другия човек, са  едни от големите постижениия на нашата политика за включващото образование“.

Г-жа Грета  Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН и ръководител на проекта, представи резултатите от неговото изпълнение. Тя благодари на всички за всеотдайната и целенасочена работа и определи проекта като нов модел на организация на работата в детските градини и училищата за постигане на включващо обучение. „Това е един проект с изключителна актуалност и с голяма обществена значимост, с голям принос за реализиране на политиките за деца със специали образователни потребности, насочени към подкрепа за личностно развитие на децата“, каза г-жа Ганчева и поясни, че моделът, който вече имат ще бъде отправна точка за по-нататъшната работа в продължение на дейностите по проекта чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата стойност на проект „Включващо обучение“ е 17 050 000 лв., а основната цел – да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение за успешна социализация и интеграция на деца и ученици.

Чрез реализирането на 6 основни дейности, всяка от които може да бъде самостоятелен проект, са изпълнени специфичните цели на проекта като: ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищно и училищно образование; повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик; повишаване капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания; осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация.

Благодарение на дейностите по проекта в 25 пилотни целодневни детски градини са създадени условия и ресурси за въвеждане на модел за ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст. В 84 пилотни общообразователни училища (по 3 от всяка област) е изградена приобщаваща образователна среда за осъществяване на включващо обучение, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез оборудване на 84 ресурсни кабинета. 20 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с увреден слух и 10 пилотни училища са оборудвани със специализирана техника за работа с деца с нарушено зрение. В 22 пилотни училища  и в 1 ОДЗ е изградена подкрепяща среда за деца и ученици с множество увреждания, лишени от родителска грижа и включени в процеса на деинституциализация, а в  IV Помощно училище „Проф. Д. Кацаров“ – София, е изграден нов модел на организация  и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост.

По време на проекта са обучени над 1000 специалисти – логопеди, психолози, ресурсни учители, както и  родители. Извършена е супервизия на работата на екипите от специалисти в избрани пилотни детски градини и училища и разработени препоръки за подобряване на дейността им.

За постигнатите резултати и изградените по проекта добри практики и модели, свързани с подкрепата на деца и ученици със специални образователни потребности, говориха още г-жа Детелина Траянова, директор на Логопедичен център – София,  г-жа Лилия Кръстева, представител на Център за приобщаващо образование, доц. Антоанета Матеева от Нов български университет,  представители на НПО, партньори по проекта и др.

На конференцията бе излъчен и късометражен филм за изградените по проекта добри практики и модели „Успяваме заедно“ с режисьор Стоян Радев.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата