Публична изява по проекта “ Твоят час“

11 юли, 2017 12:12 | Образование | Няма коментари

 

„Иновации и интерактивни методи в образователния процес по БЗО“

 

Вилиана Панайотова

ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“, с. Нова Черна

 

 

Под мотото: “ Кое дете не обича да играе“

А и с тези иновации в информационните технологии, децата стават все по-активни!

Интерактивни са методите, при които усвояването на знания, формирането на умения и изграждането на нагласи се осъществява чрез поставяне на учениците в различни ситуации, в които те могат да си взаимодействат, след това да ги обсъждат на основата на преживяното. Те им дават възможност да участват в обсъждането, да изказват лично мнение и научават мнението на другите.

Открих разлика във видовете преподаване, като най-ефективно, интересно и атрактивно за децата установих, че спомагат най-добре интерактивните методи за преподаване. Затова включих всички такива.

Образно  ще разделя тези методи на три групи:

  1. Методи и средства, които са традиционни:

-Морска звезда.

Това е техника, която се използва при характеризиране на проблем или понятие.

Всеки ученик получава копие от схемата Морска звезда. В центъра на звездата е записан проблема, а учениците посочват във всеки лъч съществени негови характеристики. По определен признак или чрез преброяване на учениците се разделят на групи. Във всяка група участниците обсъждат съществените черти и правят съответните изводи. Изводите на групи се обсъждат в голямата група и се попълват на постер в голямата схема. /Урок: Тип Членестоноги 7.клас за определяне на характерните белези на типа животни./

-Класни проекти, презентации.

Чрез проекти учениците усвояват вземането на групови решения, решаването на конфликти, търсене и намиране на компромиси, водене на 2 обсъждания, изпълняване на различни социални роли, извършване на оценка на груповата работа. /Урок: Многообразие на тип Членестоноги, 7клас./

„На кое животно бих искал да нося черупката“

„Как да окажа първа помощ на пострадал“

 

-Мозъчна атака.

Тя може да бъде проведена в цял клас или в малки групи от по 5-6 деца, като всяка група си избира говорител. Мозъчната атака стимулира различието на множество идеи от страна на участниците. Крайният продукт е вземането на общо решение, един работен план за действие. /Урок: Замърсяване на водата, 5. клас/

Само река Дунав внася в Черно море повече от 1 300 000тона нитрати и други вещества,които са основната причина за влошаване на екологичната обстановка по Черноморието.

Предложете начини за преодоляване на замърсяването,ако сте:

-министър на МОСВ;

-експерт към ХЕИ;

-природозащитник.

-Групова работа.

Груповата работа ангажира учениците през цялото време на обучение. Научава ги на сътрудничество, подпомагане и отстояване на собствено мнение. /Урок: Покривна, проводяща и механична тъкан, 7.клас/

Задача за актуализиране на знанията: Прочетете текста и открийте за коя тъкан се говори в него?

1група: резервна основна тъкан.

2група: фотосинтезираща основна тъкан.

3група: образователна тъкан.

/Урок: “Тип Мешести“, 7клас/

Подготовка на работни листа и материали за учениците, подредени в папки. Всяка папка съдържа материали за първа задача. Подготвят се пет задачи, отнасящи се за многообразието, особености в устройството, начин на живот на представители от този тип. При задача втора учителят разделя класа на 3 три групи, като се преброяват от едно до три /всеки първи номер образува първа група и т.н./.

По друг начин също можем да ги групираме така: Три снимки или рисунки съответно на хидра, медуза и корал се нарязват на толкова части, колкото са членовете на групата. Елементите се разбъркват, всеки ученик изтегля по един от тях, а групите се формират при сглобяване на съответния пъзел. Всяка група получава папка  с материали за този клас, чиято снимка е сглобила.

При задача трета се определя време за проучване на материалите и работа по групи.Учителят работи с всяка група и проследява нейната дейност.

За систематизиране и обобщаване на информацията всяка група попълва таблица.

Признаци Клас Хидри Клас Медузи Клас Корали
1.Многообразие      
2.Жизнена

форма

     
3.Особености в

устройството

     
4.Хранене      
5.Движение      
6.Размножаване      
7.Видове      
8.Среда на

живот

     
9.Цикъл на развитие      

 

При задача четвърта се прегрупират учениците. Образуват се нови групи така, че във всяка нова група да попаднат по няколко ученика от всички предишни групи.

При задача пета, работата продължава в групата. Във всяка група всеки ученик последователно обяснява на останалите въпроса по който той вече е експерт. Останалите ученици в новата група попълват празната колона в таблицата си. Дава им се възможност да задават въпроси.

Предимства, че всеки ученик работи активно /не е слушател/ и взема отношение по поставената задача. Учебното съдържание се разбира и запомня още в час.

-Познай кой съм аз?

Това е игра, която най-успешно прилагам в 5. клас. Учителят избира един ученик, който напуска класната стая. Останалата част от класа избира понятие /процес, свойство, понятие/, което този ученик трябва да познае. Когато влезе отново в стаята, той задава въпроси към класа, а те му отговарят само с „ да“ и „не“, докато не познае кой е той./Урок:Нашите планети съседи.Познай коя планета си?/

-Ученикът в ролята на учител.

Ученикът в ролята на учител на други ученици в регулирана обстановка. Учениците са под въздействието на  културните и междуличностни аспекти на работата в изучаваната професия. /Урок: 9 май- Ден на ученическото самоуправление./

 

– „Извън класната стая“

С този метод става пренасяне на знанията извън класната стая в подходящо място. Провеждането на занятието в регулирана обстановка /лаборатория, кабинет по биология, кабинет по химия, компютърен кабинет/. /Урок: Водни разтвори-опити в кабинета по химия.ЧП 5.клас/  Опити за доказване на ненаситен и наситен разтвор.

-Рисунки  и фотографии.

Разглеждането на фотографии е винаги конкретен процес, който позволява на подрастващите  да фокусират вниманието си и да се настроят на една и съща вълна. Рисуването им позволява да развиват способности за разбиране на своите съученици и света. /Урок за устройство и функции на човешкото тяло, 8. клас/

 

  1. По време на работа съм създала и свои интерактивни методи. Участието на децата и включването им в игрите, също подпомага за създаването на нови такива методи.

– Виж и разбери колко понятия можеш да запомниш ?

Играта е със състезателен елемент. В началото учителят изброява определен брой биологични понятия, в зависимост от тяхната трудност, като следи през това време учениците само да слушат, без да пишат думите. После им дава в рамките на една, две минути да произведат думите на бял лист. Печели този, който е назовал повече понятия. Евентуално, учителят може да поиска определения за тях. /Каква дейност изпълнява всеки от изброените органи. Познай кой орган си/

СЪРЦЕ, ТЪНКО ЧЕРВО, УСТНА КУХИНА, ГОЛЯМ КРЪГ НА                  КРЪВООБРАЩЕНИЕ, СТОМАХ, АОРТА, БЕЛИ ДРОБОВЕ, ХРАНОПРОВОД, БРОНХИ, ЧЕРЕН ДРОБ, ДЕБЕЛО ЧЕРВО, КРЪВНИ КЛЕТКИ, АЛВЕОЛИ, КРЪВНИ ГРУПИ.

/Урок- Жизнени процеси- обобщение, 8. клас/

 

– Изграждане на интелектуална карта.

Учениците се разделят на 5-6 групи. Записват в средата на листа „Животни“. Със стрелки около него записват  всички асоциации, възникнали у тях, свързани с животните. Може да направят и рисунки. След приключване на обсъждането говорител на всяка група представя асоциациите пред класа, а учителят изгражда интелектуална карта на дъската, без да допуска повторения. С помощта на интелектуалната  карта се открояват съществените признаци на животните и се въвежда темата на урока.

/Урок: Царство Животни, 7. клас/

– Искам да знам и науча – (таблици, схеми)

Този метод дава възможност детето да се постави в ролята на изследовател.

– Мултимедия чрез  филм.

В началото на учебния час  10- 15 минути обяснение на такъв урок за разнообразие. По този начин сменям себе си с друг разказвач. Така се изостря вниманието на детето. Разнообразното представяне прави учениците по- внимателни. /Урок: Хигиена и здравни познания, 8. клас/, /Урок: “Тип Мешести“, 7. клас/. На фона на сменящи се снимки /прожектиране на видео, мултимедия /учителя прочита от учебника: “Мешестите животни често биват наричани цветята на морето, поради радиалната си симетрия, множеството често  оцветени пипала около устния отвор и прикрепения начин на живот. Макар и със сравнително просто устройство, тези животни са изумително многообразни. Тип Мешести включва клас Хидри, клас Медузи и клас Корали, които обхващат около 10 000 вида.

– Ролева игра:  „Екскурзовод в ролята на екскурзианти опознават и затвърдяват дадени биологични понятия“.

Учениците се поставят в ролята на екскурзианти. Класната стая е автобус. Подреждат се столчетата и масите както в автобуса. Децата са подготвени за екскурзия: носят си храна, вода, сокчета, подходящо облекло. Качваме на автобуса и потегляме. А аз като екскурзовод ги насочвам какво можем да наблюдаваме и видим през прозореца.

3.Интерактивни методи, свързани с физическата активност.

Това са физически игри и упражнения, които използвам, когато забележа, че интереса у учениците е намалял или за да активирам физическата им активност.

– Плетеница.

– Игра по двойки и смяна на партньора.

 

 

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата