„Екомеждучасие“

„Екомеждучасие“

Проектът „Екомеждучасие“ беше създаден от Академика БГ с цел да подпомогне екологичното образование на подрастващите. За тази цел е подготвена специална образователна програма, която включва кратка научно-популярна презентация, видеоурок и забавна викторина с награди, като и трите са на екологична тематика. Всички материали са изработени от Академика БГ и са съобразени с интересите на децата от 7 до 13-годишна възраст.

Освен образователната програма проектът включва и създаване на училищни екоклубове, както и тяхното подпомагане с подходящи материали.

Проектът „Екомеждучасие – Моят зелен град“ получи второ място в  Десетите награди за отговорен бизнес 2012. Той се реализира в три поредни издания с финансовата подкрепа на Кока-Кола ХБК. В проекта бяха обхванати над 7000 ученици от различни български градове.

В сайта http://www.akademika.bg се публикуват информации и снимки от всички прояви в София и в страната.

„Екомеждучасие“ е атрактивна извънкласна форма, която до известна степен компенсира липсата на дисциплина „Екология“ в учебните програми. Тя дава на децата и практически познания за начините, по които всеки може да допринесе за опазването на природата.

 

Ecobreak

The Ecobreak project was created by Akademika BG to support the environmental education of adolescents. A special education program has been prepared for that purpose, including a short popular science presentation, a video lesson and an amusing quiz with prized, all three on an environmental topic. All materials have been developed by Akademika BG and have been agreed with the interests of children between the ages of 7 and 13.

Besides an education program the project also includes setting up school eco-clubs and supporting them with appropriate materials.

The Ecobreak – My Green City project won the second place in the Ten Responsible Business Awards 2012. Three consecutive editions of the project were carried out with the financial support of Coca-Cola HBC. The project encompassed more than 7,000 students from different Bulgarian towns and cities.

Information and photos from all events in Sofia and the country are posted on http://www.akademika.bg.

Ecobreak is an attractive extracurricular activity that to a certain extent makes up for the lack of an environment subject in the school curricula. It gives children practical knowledge about the ways everyone can contribute to environmental preservation.

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още събития