Промениха правилата за изпити в УНСС

30 ноември, 2009 15:10 | Висше образование | Няма коментари

Промениха правилата за изпити в УНСС

От 1 декември в УНСС се прекратява вписването в студентските книжки от служители на дирекция „Учебна дейност”, че съответният студент се допуска до изпит, съобщиха от университета. Прекратява се още: изпитването на студенти от преподаватели въз основа на допълнителното вписване в студентските им книжки; допълнителното вписване от преподавателя на студент/и в изпитните протоколи. Студентите ще бъдат изпитвани само въз основа на вписването им в електронен групов или индивидуален изпитен протокол.
Работна група ще изработи нова процедура за държавен изпит/защита в УНСС, като се вземат предвид най-добрите практики на катедрите в университета.
Академичният съвет задължи председателя на Студентския съвет на УНСС всеки семестър да представя становище за качеството на обучение и прояви на корупция в УНСС. Центърът за статистически изследвания при УНСС ще представи до април 2010 г. резултатите от изчерпателно проучване сред студентите от всички курсове по специалности и професионални направления в университета за качеството на обучение, проявите на корупция и вземането на часове от преподавателите.
Решенията са в следствие на провелото се на 7 ноември съвместно заседание на АС на УНСС с деканите на факултети, ръководителите на катедри, главните секретари, директорите на административните звена и ръководството на Студентския съвет в университета. След като се запозна с резултатите от направеното от университетския Център за статистически изследвания проучване за “качеството на обучение и корупцията в УНСС и обществото” и с доклада за “корупционните практики в университетите и борбата с тях”, Академичният съвет и участниците в разширеното заседание приеха поредица от антикорупционни мерки. УНСС да приеме Етичен кодекс на преподавателите, е едно от тях. Във връзка с констатацията, че почти изцяло корупционните практики възникват във връзка с вземането на изпити, академичното ръководство реши всички студенти, записали условно по-горен курс, да се явяват на условните изпити пред комисия. Разпределението на студентите по комисии ще се обявява публично в студентската информационна система и на информационните табла на катедрите един ден преди изпита. Съставът на комисиите обаче няма да се обявява публично.
Приета бе и концепция за електронно изпитване, оценяване и въвеждане на оценките в системата „Студент“ и „Докторант“. Тя предвижда: преподавателите сами да въвеждат оценките от всички семестриални изпити с електронен цифров подпис; да се премине към компютъризирана тестова система за провеждане на всички семестриални изпити от фундаменталния блок на професионалните направления, като се отчита спецификата на всяко професионално направление, да се създаде университетски тестови център и др.
Въвежда се задължително текущо оценяване на студента, като за всяка дисциплина през семестъра той трябва да получи най-малко три текущи оценки. Те автоматично ще се отразяват в електронната информационна система за студентите.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата