Стартира Програма „М-Тел Грант 2010”

20 април, 2010 15:41 | Средно образование | Няма коментари

Стартира Програма „М-Тел Грант 2010”

Програма „М-Тел Грант 2010” си поставя за цел да подкрепи проекти, ориентирани към повишаване на езиковата и социалната грамотност на младите хора в България днес в две области:
1.    Първа област: Изследване на статуквото, очертано в традиционните модели на преподаване и учене, и създаване и изпробване на иновационни предложения за изучаване на български език и литература.
2.    Втора област: Насърчаване придобиването на умения за комуникация на учениците в усложняващия се съвременен свят.

Проектите трябва да могат да демонстрират отчетлива промяна в нивото на знания и уменията на учениците. Проектите задължително трябва да предвиждат и дейности за информиране и привличане на обществения интерес към проблемите на езиковата и социална грамотност на българските ученици.

Целеви групи на проектите – ученици от 1 – 12 клас; преподаватели в основното и средното образование; институции, свързани с управлението на образователния процес; организации и групи, които влияят върху комуникативните практики на младите хора днес – традиционни и нови медии, Интернет форми.

Кой може да кандидатства по програма „М-Тел Грант”:
•    организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, включително училищни настоятелства;
•    читалища, регистрирани по Закона за читалищата и ЗЮЛНЦ;
•    нерегистрирани изследователски и/или интердисциплинарни екипи, които кандидатстват в партньорство с организация, която може да демонстрира управленски и финансов капацитет, при условие че:
o    по този начин се осигурява едновременно изследователски и приложен характер на проекта;
o    екипът се отличава с ясна цел, роли и отговорности.

Организациите и екипите могат да кандидатстват само с един проект. Максимална продължителност на проектите – 10 месеца, начало на проектите – 1 септември 2010. Общият бюджет на програмата „М-Тел Грант 2010” е 100 000 лева, минимална стойност на отпусканите средства по предложен проект – 5 000 лева; а максималната – 20 000 лева. Краен срок за подаване на проектите – 1 юни 2010. Програмата се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”.  Документите за кандидатстване можете да изтеглите от http://www.mtel.bg или http://www.bcaf.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата