„Бяла книга на българския език“ изготвя БАН по повод Европейския ден на езиците

15 септември, 2011 10:20 | Наука | Няма коментари

„Бяла книга на българския език“ изготвя БАН по повод Европейския ден на езиците

Съветът на Европа отбелязва Европейския ден на езиците 26 септември, на който гражданите на 47-те европейски страни ще ознаменуват езиковото многообразие, което изграждат.

Институтът за български език при Българската академия на науките, като член на инициативата META-NET, допринася за това, като разпространява информация за публикуваните документи, представящи социалния, икономическия и технологичния статус на 30-те съвременни европейски езика, сред които е и българският.

По време на Европейския ден на езиците Съветът на Европа не само ще отбележи значимостта на езиците в нашето многоезиково общество, но и икономическата стойност, която носи това разнообразие,  например засилващата се мобилност на работната ръка.

Белите книги за европейските езици, които се издават по инициативата META-NET, показват, че езиковите технологии играят ключова и обединяваща роля в подкрепа на езиковото разнообразие както в ежедневния живот на съвременните европейци, така и чрез езиковото обучение.

Бялата книга за българския език акцентира върху значителната роля на езика в образователната система и социалния, културния и политическия живот на страната. Документът прави преглед на езиковите ресурси и технологии за български и разкрива неравномерното покритие на важни сфери от компютърната обработка на естествения език. Поставя се акцент и върху съществуващите образователни програми в областта на езиковите технологии.

Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при Българската академия на науките е националният научен институт, който системно проучва и описва граматичната структура и лексикалния състав на съвременния български език с цел да внася единство в писмената практика чрез отразяване на езиковите промени. Публикуваните от него нормативни речници,  граматики, правописни и пунктуационни правила (включително електронни) имат характер на официални документи, регламентиращи публичната езикова практика.

Като член на META-NET Институтът е българското звено в паневропейската Мрежа за високи постижения, която работи за укрепване на основите на многоезиковото европейско информационно общество.

Серията Бели книги за различните европейски езици, подготвяна по инициатива на META-NET, е публикувана онлайн на адрес: http://www.meta-net.eu/whitepapers

проф. д-р Светла Коева

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата