График за матури и външно оценяване

20 май, 2012 13:00 | Матура, Средно образование | Няма коментари

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 7. КЛАС (НВО 7. КЛАС)

дата ДЗИ НВО/приемни изпити в 7. клас
начало 8,00 ч. начало 10,00 ч.
 21 май 2012 г. Български език и литература  Български език и литература
 23 май 2012 г. Втори ДЗИ  Математика
 28 май 2012 г. ДЗИ по желание
(история и цивилизация, биология и здравно образование, испански език, италиански език, руски език, немски език, английски език, френски език)
 29 май 2012 г. ДЗИ по желание
(география и икономика, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, философски цикъл)
 30 май 2012 г. ДЗИ по желание (математика)
от 31 май до 06 юни 2012 г. по графика, утвърден като приложение на Наредба № 11 за проверка на способностите по изобразително изкуство, по музика, по хореография, по спорт

 

ДЗИ

 • до 18 май 2012 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
 • до 18 май 2012 г. се издава служебна бележка на всеки зрелостник за допускането му до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото на явяване на съответния изпит
 • учениците се разпределят на случаен принцип по училища, сгради и зали
 • продължителността на всички ДЗИ е 4 астрономически часа
 • продължителността на ДЗИ за ученици със специални образователни потребности се удължава със 120 минути.
 • зрелостниците се явяват в 7,30 часа в училището, в което ще полагат ДЗИ, като задължително носят документ за самоличност
 • работят с черен цвят химикалка
 • предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника
 • до 11 юни 2012 г. се обявяват резултатите от ДЗИ

НВО (7. клас) – БЕЛ и математика

 • Продължителността на приемните изпити не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като:
 • за модула за национално външно оценяване – 60 минути
 • за допълнителния модул – 90 минути.
 • Продължителността на приемните изпити за ученици със специални образователни потребности се удължава с 30 минути.
 • учениците в 7. клас се явяват на НВО по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават
 • явяват се в изпитната зала с документ за самоличност
 • заемат определените им места не по-късно 9,45 часа
 • ползват за изпита син цвят химикалка, а по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума
 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника
 • не напускат изпитната зала след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул
 • изслушват един път текста за преразказ
 • получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите
 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки
 • по математика имат право да нанасят означения или да правят изчисления по задачите върху тестовата книжка
 • до 04 юни 2012 г. се обявяват резултатите от тестовете
 • в срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на резултата от всеки приемен изпит учениците в присъствието на родител (настойник) имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа по ред, определен от началника на РИО; не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
 • от 15 до 20 юни 2012 г. подават документи за участие в приема в училища, определени от началника на РИО
 • до 26 юни 2012 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането

Вижте още:

Само 15 минути за седмокласниците да прочетат преразказа
Може ли да изтече информация за матурите?
Проф. Боян Вълчев: Петица на матурата е равна на тройка
Какво трябва да знаем преди матурата по БЕЛ
Стрес преди матурата и НВО – ще издържи ли техниката?
Игнатов към зрелостниците: Не преписвайте на матурата!
Остава по-малко от 1 ден до матурата по БЕЛ и НВО
График за матури и външно оценяване

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата