Изпит по биология и немски в СУ

7 юли, 2012 17:33 | Висше образование | Няма коментари

Тази неделя, 08 юли 2012 г., от 09:00 часа ще започне изпитът по  биология, а от 14:00 – по немски език за прием, съобщават от СУ „Св. Климент Охридски”. Кандидят-студентите ще се събират в двора на Ректората в 8:30.

Биология

Методически указания

Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ – задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.

 

Конкурсният изпит включва:

 

1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата.

Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това,притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

 

Примерна тема:

 

„Енергийни източници за организмите и преобразуване на енергията“

 

При развиване на темата трябва да се мотивира необходимостта от енергия за съществуването на живите системи. Да се посочат източниците на енергия, които използват автотрофните и хетеротрофните организми. Да се изясни преобразуването на енергията в използваем за клетката вид и ролята на АТФ. Да се посочи локализацията на разглежданите процеси в клетката. В заключение да се направи връзка между енергетичните преобразувания и жизнените процеси.

 

Темите за изпита, както и литература за подготовка можете да видите тук:

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2012/programi_za_izpiti/biologiya

 

Немски език

 

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен. Той има продължителност 4 часа и се състои от следните елементи:

 

1. Тест (А и Б) (Test A und Test B)

С тест А и Б се проверяват лексическите и граматическите знания.

В тест А се попълват пропуснати думи или части от думи. Предлагат се по четири думи или части от думи за попълване, като само една от тях е вярна.

В тест Б кандидатът/кандидатката самостоятелно намира и попълва пропуснатата граматическа единица, без да са дадени възможности за избор.

Време за изпълнение на тест А и тест Б – 40 минути

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen)

Целта на тази изпитна задача е да се провери дали кандидатът/кандидатката е разбрал правилно съдържанието на текст, който му се предоставя. Кандидатът/кандидатката трябва да вземе отношение по верността на дадени твърдения, свързани с текста, като маркира съответно „да“ или „не“.

3. Съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz)

4. Превод от немски на български език (около 1500 знака)

С превода се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата/кандидатката да предаде на правилен български език оригинален немски текст. Текстът за превод може да бъде публицистичен, научно-популярен или художествен.

Време за изпълнение на съставните части на изпита 2, 3 и 4 – общо 200 минути.

 

Критерии за оценяване

 

1. Тест ( А и Б):

Оценяването на тест А и тест Б се извършва по точкова система.

Всяко вярно решение носи 1 точка.

Максимален брой точки за тест А и тест Б – 30 точки.

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen):

Оценяването на отговорите към текста се извършва по точкова система.

Всяко вярно решение носи 2 точки.

Максимален брой точки – 10 точки.

3. Съчинение:

Съдържанието и езиковата форма на съчинението се оценяват по точкова система.

Максимален брой точки за съчинението – 30 точки.

Оценяването се извършва въз основа на следните критерии: логично и аргументирано изложение, правилна употреба на езиковите средства и богатство на езика.

4. Превод от немски на български език:

Преводът се оценява по точкова система.

Максимален брой точки за превода – 30 точки.

За пропусната или неправилно преведена дума или израз се отнема 1 точка, за допуснати правописни, граматически и стилистични грешки на български език се отнема 0,5 точка.

Общата изпитна оценка се формира по разработена за целта скала въз основа на сбора от точките, получени от четирите изпитни елемента.

 

Езиков материал

Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал:

1. Глаголи. Глаголи с делими и неделими представки. Силни, слаби и неправилни глаголи. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Възвратни глаголи. Безлични глаголи. Рекция

2. Образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ

3. Страдателен залог

4. Наклонения: индикатив, конюктив и императив

5. Съществителни имена. Род. Образуване на множествено число. Склонение. Рекция

6. Член. Склонение и употреба на определителния и неопределителния член. Изпускане на члена

7. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни

8. Прилагателни имена. Склонение. Степенуване на прилагателните. Рекция

9. Наречие

10. Числителни: бройни и редни

11. Предлози

12. Съюзи: съчинителни и подчинителни

13. Изречения: прости и сложни, главни и подчинени

14. Инфинитивни и причастни конструкции

15. Словоред

 

Литература за подготовка можете да видите тук:

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2012/programi_za_izpiti/nemski_ezik

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата