Система на италианското висше образование

9 май, 2013 10:16 | Висше образование | Няма коментари

Система на италианското висше образование

Системата за висше образование в Италия се придържа кам критериите на т. нар. Болонски процес. Изцяло е приведена в съответствие с модела на обучение в цяла Европа.

Италианското висше образование е разделено три основни нива, в които се обучават студентите.

Първото ниво или на италиански – Primo Cicloq включва бакалавърски програми, които обикновено са с продължителност 3 години. Второто ниво – Secondo Ciclo, предлага традиционни магистърски програми за срок на обучение от две години или професионални магистратури от първо ниво.

Третото ниво – Terzo Ciclo, включва докторантури, специализации и професионални магистратури от второ ниво.

В рамките на бакалавърските програми целта е обучаващите се да усвоят общите научни принципи и различните методи. Придобиването на такава степен подсигурява стабилна основа за продължаването на образованието в магистърските степени.

Основното изискване за прием е притежанието на диплома, доказваща завършването на средно образование. Бакалавърските програми продължават по 3 години. Образователно-квалификационната степен бакалавър се дава на студента след успешно събиране на определен брой учебни кредити. Най-често изискването е за събиране на 60 кредита през всяка от годините.

Образователно-квалификационната степен първо ниво няма разграничение между първоначалните три години обучение в бакалавърската степен и следващите 2 години, които представляват специализация. Пълният цикъл на обучението е организиран в рамките на единен период от 5-6 години.

Магистърската степен представлява интензивна програма, подготвяща студентите за професии, като им осигурява високо ниво на лична квалификация. За да се запише студент в такава програма, трябва да е завършил бакалавърска степен. Курсът на обучението продължава две години. Завършването на степента отново става по кредитната система.

Професионалната магистратура има за цел да даде на студентите още по-дълбоки познанията и да повиши уменията им, за да отговорят те възможно най-много на нуждите от служители. За приемане в такава програма е необходима бакалавърска степен. Професионалните магистърски програми обикновено продължават по шест месеца. Местата са ограничени и приемането се извършва с полагане на изпит. При завършването се прилага кредитната система.

Докторантурата подсигурява експертните познания, нужни за провеждането на научно-изследователска дейност във висши учебни заведения, държавни институции и различни частни сдружения. Доктурантура може да запише човек, успешно завършил магистърска степен. Местата са ограничени. Степента „Доктор” се получава след 3-4-годишен период на обучение.

Специализацията дава нужните знания и умения за определена професионална област. За започване на специализация трябва да е завършена преди това магистърска степен.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата