БАН обяви конкурс за докторанти през 2013/2014

12 юли, 2013 08:17 | PR сфера, Денят, Наука | Няма коментари

БАН обяви конкурс за докторанти през 2013/2014

Българската академия на наукиту обяви конкурс за  прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. В  срок от 16.08.2013 г. до 16.10.2013 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1.  Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2.  Автобиография;
3.  Диплома за придобита образователно-квалификационна степен  “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4.  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5.  Медицинско свидетелство;
6.  Свидетeлство за съдимост;
7.  Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8.  Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – ул. “Сердика”  № 4. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи  представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по  специалността  от  02  до  06.12.2013 година,
по чужди езици     от  16  до  20.12.2013  година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.

За справки – в обучаващите организации или в ЦУ – БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260  и  9861734.

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата