Нова магистърска програма между УНСС и френски университет

7 юли, 2013 13:42 | Висше образование, Денят | Няма коментари

Нова магистърска програма между УНСС и френски университет

От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с университета Universite du Littoral Cote d’Opale – Франция (на снимката). Учебният план на специалността е предназначен за завършилите специалности в ОКС “Бакалавър”, без значение от направлението. Срокът на обучение е два семестъра. Предлага се за студенти, владеещи английски и/или френски език.

След приемането им в специалността, студентите, владеещи английски език, ще се обучават изцяло в България, като включените дисциплини в учебния план ще бъдат преподавани на английски език. Студентите, владеещи френски език, ще се обучават изцяло във Франция по аналогичен учебен план.

Съвместната магистърска програма позволява приемането на френски студенти в УНСС. Те се приемат във Франция и се изпращат в България, където ще се обучават на английски език.

През първия семестър студентите ще изучават дисциплини, които са свързани с общата теория на туризма, неговата правна среда, познания за държавите и изследване на страните, териториите и туристическото устройство, електронната търговия на туристическия продукт. През втория семестър те ще имат възможността да се обучават по дисциплини, засягащи специфична теория на туризма, управлението на свободното време, контрола на туристическите проекти, консултирането и оценката на туристическите територии, от гледна точка на тяхната уязвимост.

Обучението завършва с осъществяването на преддипломен стаж в България или Франция в предприятия от туристическия сектор и разработването на магистърска теза. Нейната тема е съобразена с индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им професионална реализация. Завършилите програмата ще получат дипломи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ от УНСС и от университета Universite Du Littoral Cote d’Opale – Франция.

Специалистът, завършил ОКС “Магистър” със специалност “Икономика на туризма и свободното време” в професионално направление “Икономика”, трябва да притежава конкретни умения:

  • да бъде наясно с основите и спецификата на туризма и териториите, необходими за развитието му;
  • да може да планира, организира и осъществява туристическа дейност, на база оценка на финансовите, ресурсните и икономическите условия на страните;
  • да е способен да управлява различни видове туристически бизнес в международния туризъм;
  • да познава съвременните информационни технологии в областта на туризма;
  • да притежава висока степен на самостоятелност при изработването и вземането на управленски решения в туризма.

Всички горепосочени умения предполагат в курса на обучение да се акцентира върху прилагането на теоретичните знания в симулирана ситуация и при решаване на конкретни практически задачи.

След завършване на обучението си в ОКС “Магистър”, специалност “Икономика на туризма и свободното време”, випускниците могат да се реализират в международните и националните туристически власти (администрации), в международните туристически организации и асоциации, туристическите агенции и туроператорските фирми, както и във всички други видове туристическа стопанска дейност в различните подсектори на туристическата индустрия.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата