Осми национален конкурс „Морето,морето,морето…“

18 септември, 2013 11:38 | Афиш, Денят, Изкуство, Свободно време | Няма коментари

Стартира Осмият национален конкурс „Морето, морето, морето…“ за литература – поезия и проза, и за компютърна рисунка, Варна 2013 г. Организатори на конкурса са Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна, сдружение „Литературно общество“ – Варна, Общински детски комплекс – Варна
В надпреварата за изящно слово и изящно изкуство имат право на участие ученици от страната, както и българи на ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:
ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/ на български език. Конкурсът е явен. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст, клас, училище/извънучилищно звено.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
1.Форма на творбата
2.Съдържание
3.Съответствие с поставената тема
4.Евристичност
5.Висока художествена стойност
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:
ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.
1. Изисквания към рисунките:
1.1. Да са изработени на графична програма по избор
1.2. Формат на рисунката – А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.
1.3. Да бъдат изпратени по електронната поща като прикачен файл.
1.4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
1.5. Данни за участниците да бъдат посочени в имейла с прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.
Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
1. Степен на съответствие на заданието
2. Техническо изпълнение
3. Композиция
КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.
Ще бъдат присъдени: Специална награда на Кмета на Варна и първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.
Не се присъждат грамоти за участие.
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2013 г. като прикачен файл на електронния адрес:
За литературни творби: odk.literature@gmail.com
За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com
Тел. за връзка: 052/612107;
Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.
Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Протоколите от заседанието на журито, както и мястото и началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК http://www.odk-varna.com До 16.11.2013 г.
Връчването на наградите ще се проведе на 23 ноември 2013 г.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата