„Учителят на годината” Мая Гешева: От училищния маратон в литературата не печели никой

18 юни, 2015 14:53 | Гост, Средно образование | Няма коментари

„Учителят на годината” Мая Гешева: От училищния маратон в литературата не печели никой

Мая Гешева е завършила ПУ „П. Хилендарски“. Работила е като асистент в същия университет, а понастоящем е главен учител в Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ) – София. Преподава по български език и литература, бизнес комуникации, бизнес етика, фирмена култура и умения за успех. Базов учител на СУ „Св. Климент. Охридски“. Носител е на I ПКС, почетна грамота „Н. Рилски“ (2012 г.), Учител на годината на Джуниър Ачийвмънт България (2011 г.). Автор на учебници и учебни помагала в областта на деловото общуване и статии в специализирания педагогическия печат.

 – Наградата „Учител на годината“ 2015 в направление „Професионално образование“ беше присъдена на вас. С какво според вас се отличихте от останалите колеги?

– В областта на професионалното образование много колеги имат сериозни достижения. Това, което е специфично за моята дейност, е съчетаването на общообразователната и професионалната подготовка, намиране на допирателни между различни културно-образователни области, свързани с успешната комуникация, развитието на ключови компетентности и стремеж към удовлетворяваща реализация на учениците – днес в класната стая, утре – в избраното професионално поприще.

– Преподавате по български език и литература. Напоследък се прокрадват идеи за актуализиране на изучаваните в училище автори – вкарване на нови имена, но пък трябва други да бъдат изоставени. Какво е вашето мнение?

– По отношение на учебното съдържание по литература години наред се разгарят оживени дебати в публичното пространство. Българската литература се оказва свещена територия и всеки опит границите й да бъдат прекроени всява огромно напрежение и разнопосочни възприятия и мнения. Едно е безспорно – елементарните изчисления сочат, че е почти невъзможно в рамките на 108 часа, например в ХI клас да бъдат задълбочено коментирани 53 творби, а в ХII клас за 93 часа – 39. От този маратон не печели никой – нито учителите, а още по-малко учениците. Всички ние трябва да осъзнаем, че ученикът в зората на третото хилядолетие е различен от онзи в края на второто; че съвременното дете чете по друг начин, че социалният контекст е различен и това несъмнено налага промяна и в подходите, и в броя, и в подбора на изучаваните автори и произведения, и в начините на коментар и интерпретация на художествените текстове.

– Какво мислите за скандалите около матурите – преписване, подсказване от преподаватели, изтекли отговори… Къде според вас е проблемът?

– Името на проблема е преобърнатият ценностен модел, липсата на опори, на значими ориентири, на толериране и приемане на неприемливото, на заравяне на главата в пясъка в продължение на години наред и отричане на видимото. И това се случва с участието на всички, на цялото общество. Оптимистично е, че макар и бавно и нелеко постепенно започва пробив в статуквото и се забелязват отделни прояви на нетърпимост и санкциониране. От всички ни зависи изваждането от задния двор на честността, достойнството, коректността в името на утвърждаването на една от изконните за българската народопсихология ценности – знанието.

Работите в софийската Национална финансово-стопанска гимназия, която през 2013 г. отбеляза 100 г. Кои са плюсовете на образованието, получавано тук, и върху какво още трябва да се работи?

– Гимназията, в която работя, е с вековна история. Тя се утвърди като училище със значим принос и престижно присъствие в националната образователна система. Учениците, които се обучават тук, получават солидна общообразователна подготовка, актуални професионални знания и компетентности, възможности за прилагане на наученото на практика чрез тесните връзки с бизнеса и възможности за информиран кариерен избор. Необходимо е да продължи работата за още по-висока мотивация на учениците за системен и задълбочен учебен труд, за непрекъснато развитие и усъвършенстване и принос към общооучилищната дейност в различни посоки на изява и творчество.

– Общо взето, познати са задълженията на младши, старши учителите и учителите методисти. Вие сте главен учител – с какво точно се занимава той?

– Когато спечелих конкурса за главни учители през 2010 г. в разработената от мен концепция поставих акцент върху:

1) оптимизиране на работата в направлението, което ръководя – анализ, оценка и диагностика въз основа на резултатите от входно, текущо и изходно оценяване;

2) работа по различни интерактивни инициативи, събития, проекти в рамките на училищната и извънучилищна дейност с цел превръщане на училището в територия за проактивност и творчество, която цели да задържи по-дълго време учениците в училище чрез предоставяне на възможности за развитие и изява на техния творчески потенциал;

3) усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване;

4) развитие и усъвършенстване на системата за професионална квалификация и кариерно развитие на колегите;

5) обмен на опит и добри педагогически практики; взаимни ежегодни посещения на уроци и конфериране в рамките на методическите обединения;

6) разширяване на взаимодействието между училището, родителската общност и социалните партньори.

Яна ИВАНОВА

 

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата