Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

29 октомври, 2015 14:13 | Висше образование, Финансиране | Няма коментари

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г.. Според държавната одитираща институция, документът не дава вярна и честна информация за финансовото състояние и за имуществото на висшето училище.

В хода на проверката са установени некоригирани съществени отклонения, констатирани и при предходни финансови одити на годишните финансови отчети за 2012 г. и за 2013 г., които бяха заверени с резерви.

Не е извършена инвентаризация и не е осигурена аналитична отчетност на част от активите на университета в размер на 9.7 млн. лв.

Ръководството на университета не е предоставило информация за единичните цени, количеството и стойността на активите по време на одита, въпреки че тя е била изискана от проверяващите.

Освен това неправилно са отчетени дълготрайни материални активи и не са отразени промените в дяловете на инвестициите на университета в търговски дружества. Липсва информация за стойностната оценка на тези съучастия към края на 2014 г.

Университетът не е изискал предварителни финансови отчети от дружествата или информация за приблизителната оценка на собствения капитал към края на годината. В пояснителните сведения към Годишния финансов отчет липсва каквато и да е информация за стойностната оценка на тези съучастия към края на годината, установи проверката.

Проверяващите са установили неправилно осчетоводени приходи от студентските общежития за 2.3 млн. лв., неправилно осчетоводени заеми за по-малки суми, неточности във ведомости, разминавания между информацията на магнитен носител, предоставена на палатата, и в счетоводната система на университета.

Сметната палата е изпратила доклада си на Комисията по образование и наука и на Комисията по бюджет и финанси в Народно събрание, на министъра на финансите и на министъра на образованието и науката.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата