НБУ ще приема студенти в 57 бакалавърски програми

27 януари, 2016 13:13 | Висше образование, Образование | Няма коментари

НБУ ще приема студенти в 57 бакалавърски програми

През академичната 2016/2017 година Нов български университет ще приема в 57 бакалавърски програми в 7 области на висшето образование.

В нито едно от програмите на НБУ не може да се влезе само с оценката от ДЗИ (матура), традиционноправим подбор на студентите по собствена система. Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърските програми „Право“ и „Архитектура“ е Тест по общообразователна подготовка. Някои от програмите изискват и полагане на специализиран изпит. Резултатите от ТОП важат две календарни години, а кандидатите могат да участват в класиране през месеците май, юли, август и септември.

Обикновено през май в НБУ приемат кандидати, завършили през предходните години. Класиранията през месеците юли и август са най-популярни сред зрелостниците от настоящата учебна година. Влезлите през юли и август най-често са и кандидати за пълни или частични стипендии. Такъв е случаят на приетата с пълна академична стипендия в програма Администрация и управление студентка, завършила ПМГ „Васил Друмев“ в гр. Велико Търново, която има отличен среден успех от дипломата и държавните зрелостни изпити и 90 точки на теста за общообразователна подготовка (ТОП), която се обучава безплатно в НБУ.

Възможности за записване и явяване на Тест по общообразователна подготовка

Записване Провеждане
Срок Място Дата Място
 от 06 януари  до 03 февруари 2016 г. НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 

06 февруари 2016 г.  

 

НБУ – София

ЛЦ – Пловдив

ЛЦ – Видин

ЛЦ – Варна

 

 

 

от 06 януари до 17 февруари 2016 г. 20 февруари 2016 г.
ат 06 януари до 09 март 2016 г. 13 март 2016 г.
от 06 януари до 23 март 2016 г.  26 март 2016 г.
от 06 януари до 13 април 2016 г.  16 април 2016 г.

 

Класирания за академичната 2016/2017 г.
Класиране м. май 2016 г.

Подаване на документи: 06 януари – 11 май 2016 г.

Обявяване на класирането: 18 май 2016 г.

Срокове за записване: 19 май – 27 май 2016 г.
Класиране м. юли 2016 г.

Подаване на документи: 06 януари – 06 юли 2016 г.

Обявяване на класирането: 13 юли 2016 г.

Срокове за записване: 14 юли – 22 юли 2016 г.

Класиране м. август 2016 г.

Класиране м. септември 2016 г.

 

Програми за образователно-квалификационна степен „бакалавър“
според областите на висше образование

 • Здравеопазване и спорт

Логопедия

 

 • Изкуства

Анимационно кино

Графичен дизайн

Изкуствознание и артмениджмънт

Интериорен дизайн

Кино и телевизия

Мода

Музика

Пластични изкуства

Реклама

Театър

Фотография

 

 • Природни науки, математика и информатика

Биология – обща и приложна

Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда – ДО*
Информатика

Информационни технологии

Мрежови технологии (на английски език)

Мултимедия и компютърна графика

 

* Програмата е с дистанционна форма на обучение

 

 • Сигурност и отбрана

Гражданска и корпоративна сигурност

 

 • Социални, стопански и правни науки

Администрация и управление

Антропология

Връзки с обществеността

Журналистика

Маркетинг

Маркетинг – ДО*

Международна политика (на френски език)

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Политически науки

Политиката и обществото (на английски език)

Психология

Психология (на английски език)
Социална работа

Социология

Счетоводство и одит

Счетоводство и одит – ДО*

Туризъм

Туризъм – ДО*

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на бизнеса и предприемачество – ДО*

Финанси

Финанси – ДО*

 

* Програмата е с дистанционна форма на обучение

 • Технически науки

Телекомуникации

 

 • Хуманитарни науки

Англицистика (Английски език, култура и литература)

Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Българистика (Български език, култура и литература)

Германистика (Немски език, култура и литература)

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Испанистика (Испански език, култура и литература)

История и археология

Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Класически езици, антична култура и литература

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Романистика (Френски език, култура и литература)

Русистика (Руски език, култура и литература)

Философия

 

 • Академични стипендии на НБУ

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии – пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение), са предназначени за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).
Академичните стипендии за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кандидатства за тях) и се обявяват в края на месец септември.

 

Условия за кандидатстване  
  Академични стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

 

Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

 

1. Пълни академични стипендии за новоприети студенти

Размер: две семестриални такси за академична година

Критерии:

o   среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 75 точки;

o   при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Процедура:
Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

 

Усвояване:
Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

 

2. Частични академични стипендии за новоприетистуденти

Размер: 50% от две семестриални такси за академична година

Критерии:

o   среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;

o   при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Процедура:
Документите се предават служебно от отдел „Студенти“ на Комисията по стипендии.В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

 

Усвояване:
Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

 

 

 

 • Социални стипендии на НБУ

Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и полусираци до 26-годишна възраст. Необходимо е да се представи документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група в срок от 18 до 22 август 2015 г.

 

  Условия за кандидатстване  
  Социални стипендии за новоприети студенти в бакалавърски програми и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“

 

Финансират се от фонд „Стипендии“ на Настоятелството на Нов български университет.

1. Пълни социални стипендии за новоприетистуденти

 

Размер: две семестриални такси за академична година

Критерии:

o                  студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;

o                  среден успех – над 5.50 от диплома за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП – над 75 точки;

o                  при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Процедура:
След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 18 до 22 август.

В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

 

2. Частични социални стипендии за новоприети студент


Размер:
50% от две семестриални такси за учебна година

Критерии:

o                  студентите да принадлежат към следните приоритетни групи: с увреждания над 70% (доказани с документ от ТЕЛК, НЕЛК); самотни майки; родители с повече от едно дете; сираци и полусираци до 26-годишна възраст;

o                  среден успех – над 5.50 от дипломата за средно образование и от зрелостните изпити; резултат от ТОП над 65 точки;

o                  при еднакъв резултат кандидатите се класират според точките от разделите „Български език“ и „Математика“ от ТОП.

Процедура:
След подаване на документ, удостоверяващ принадлежност към приоритетна група, документацията се придвижва по служебен ред от отдел „Студенти“ към Комисията по стипендии. Документът за принадлежност към приоритетна група се представя от 18 до 22 август.

В класирането участват студенти, приети на класиранията през месеците май, юли и август, резултатите се оповестяват през м. септември.

 

Усвояване:
Студентите могат да усвояват стипендии след записан семестър и заплатена семестриална такса в регламентирания срок в съответствие с Календара на НБУ. Стипендията се изплаща в определените от комисията срокове в рамките на семестъра, за който е отпусната. След тези срокове студентите губят правото си на стипендия.

 

 

За повече информация:
Здравка Драганова  – секретар „Стипендии“
Студентски център, корпус 1, централно фоайе
тел.: 02/8110 206
е-mail: zdraganova@nbu.bg

Стипендиантска програма на фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:
Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици, Антична култура и литература, Философия.
Срок за подаване на документи: 21 септември – 02 октомври 2015 г. в съответните департаменти.

Повече можете да прочетете   тук.

Стипендии от дарителски фондове

 • стипендии за постижения в изучаването на политически науки и гражданска доблест от фонд „Чарлз Мозер“;
 • национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене от фонд „Райна Кабаиванска“.
 • Стипендиантска програма на Фондация „Контакти без ограничения“ за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

ArtesLiberales, Антропология, Археология, Българистика, Древна Балканистика, Египтология, Изкуствознание и артмениджмънт, История, Книгоиздаване и печат, Философия.

 

Студентски труд и стаж

В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентски информационен център, Централно фоайе, корпус 1 (етаж 1).

Необходимите документи за кандидатстване са:

 • Заявление за участие в конкурса за студентски труд и стаж
 • Кратка автобиография.

Подборът на студентите се извършва по документи и интервю. Заплащане – със стипендия или чрез почасово заплащане.

Условията за кандидатстване са:

 • успех при кандидатстване или от последния семестър в НБУ – над много добър (4,50)
 • записан нов семестър
 • студентът да не получава стипендия от НБУ

 

Студентско кредитиране

Студентите в Нов български университет имат право да кандидатстват за студентски кредити. Четири са банките, предлагащи тази услуга:

Банка ДСК

Райфайзенбанк

Юробанк България

АлианцБанк

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата