Първа АЕГ се отличава с академичност и духовност

10 май, 2016 21:20 | Мнения | Няма коментари

Първа АЕГ се отличава с академичност и духовност

Нели Петрова, директор на Първа антлийска гимназия – София, пред Академика БГ

– Г-жо Петрова, с какво Първа АЕГ се откроява сред останалите езикови училища?
– Първа английска езикова гимназия, или както всички я наричат Английската, е училище с почти 60-годишни традиции в качественото чуждоезиково обучение.Гимназията е изградила високия си авторитет на национално, европейско и световно ниво въз основа на многото отлични постижения на своите възпитаници, техните преподаватели и ръководството.В резултат на съчетаването на класика и иноваторство в обучението, възпитаниците на Първа АЕГ получават стабилно образование и широка обща култура. Английската се отличава не само с академичността си на преподаване, но и с духовността, и чувството за принадлежност към училището, което остава като водеща нишка в живота на всички завършили гимназията.
Първа АЕГ предлага изучаването на 5 чужди езици като втори и трети ЧЕ, а именно: немски, испански, френски, руски, италиански. Обучението по английски език се отличава с висок интензитет, използването на различни интерактивни методи, както и включването на творчески елементи като преподаване чрез театър, писане на сценарии, участия в събития, на които учениците са действащи преводачи,съвместна работа по различни проекти с работен език – английски. Целта на чуждоезиковото обучение в Първа АЕГ е не само достигането на най-високата езикова подготовка според Европейската езикова рамка – С1/С2, но и практическото приложение на наученото още по време на обучението. За високото качество при подготовката по чужди езици и иновативните методи на работа, гимназията е удостоена с Европейския езиков знак и със Златния печат на ЕК по култура и образование. Всяка година отличниците на гимназията получават към дипломата за завършено средно образование и Сертификат подпечатан със златният печат за качество.

– Години наред сте сред първите по успех на матурите. Това с какво може да се обясни, все пак децата учат по едни и същи програми, по едни и същи учебници?
– Нашите преподаватели са взискателни и високо квалифицирани. Още от първата година на постъпване в училището те научават учениците да учат системно и задълбочено, непрекъснато да разширяват периметъра си на знания, създават им навици да се самоусъвършенстват чрез четене и получаване на нова информация. На входа на системата „езикова гимназия“ учениците са положили много труд, за да влязат в нея, а на изхода – те вече са придобили устойчиви умения, богати знания и с лекота преодоляват различните видове изпити.
Водеща страна от Стратегията за развитие на Първа АЕГ е високото качество на знанията и уменията на учениците, и отличните резултати на Националните външни оценявания, каквито са матурите. Целта на обучението в Първа АЕГ е непрекъснато да се надграждат вече достигнатите знания с все по-нови и по-разширени, и чрез тях да се отговори на разностранните интереси на учениците. Профилираната подготовка в 11. и 12. клас по български език и литература, английски език, математика история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, география и икономика, ИТ, биология и здравно образование дава стабилната основа не само за отличните резултати на ДЗИ, но и за отличната подготовка за кандидатстване във ВУЗ.

– Какви възможности дава училището на новопостъпилите деца?
– На първо място Английската гимназия им дава богатството на езиковата подготовка по всички чужди езици, които се преподават, а след това познания за културата на Европейските народи и останалите държави по света; националното самочувствие и самочувствието, че са граждани на света; сериозните умения да прилагат на практика всичко научено през 5-те години обучение в училището. Първа АЕГ е един дишащ и непрекъснато развиващ се организъм. Влизайки в 8.клас след сериозна конкуренция, новите ученици или „зайците“, както се наричат често, бързо се приобщават към голямото семейство на знаещите и можещите млади хора, към богатата палитра от извънкласни дейности, които развиват техните таланти и интереси, към свободния дух на модерното Европейско училище! Всеки намира своето място, всеки знае накъде да поеме след като завърши, всеки ученик се реализира отлично в бъдещата си професия. Направлявани, съветвани и обичани от своите преподаватели, поощрявани и винаги подкрепяни от ръководството, учениците на Английската израстват като сериозни, отговорни, трудолюбиви, компетентни и духовно богати граждани.

– Разкажете ни повече за преподавателския екип, на който разчитате.
– Екипът на Първа АЕГ е с много високи професионални компетентности – 4 главни учители, 50 старши учители, от тях- 2-ма доктори на науката, всички преподаватели са със степен „Магистър“, някои от тях и с по 2 степени „Магистър“, над 50% от педагогическия състав е с ПКС. Всички преподаватели, които преподават в 9. и 10. клас предметите владеят английски език минимум на ниво В2. Голяма част от учителите в Първа АЕГ са и бивши възпитаници на училището, което е основателна причина да се разбере техния професионализъм и емоционална обвързаност с работата им. Вече над 25% от преподавателите са на възраст до 35 години, което е ясно доказателство за приемственост, менторство, възможности за квалификации, работа по много проекти, усъвършенстване на чуждия език и преподавания предмет с обмени практики с много държави от Европа, както и в национален план. Преподавателите в Първа АЕГ имат възможността да са подпомагани ежедневно от ръководството на гимназията, да им се предлагат участия в програмите по „Еразъм+“, в двустранни проекти с Великобритания, Дания, Ирландия, Австрия,Франция,Италия, Балканските страни, както и системно участие в Националните програми „С грижа за всеки ученик“, „Кариерно развитие“, „Успех“, „Оптимизиране на училищната мрежа“ и др. Всички преподаватели са доказано водещи учители в системата на Столичното образование. Първа АЕГ редовно провежда „открити уроци“ за колегията от столицата, за да покаже най-новите практики в методиката на преподаването, както и да реализира обмен на опит между учителите от другите училища. За нас е гордост и чест, че сме водещо училище, чиито преподаватели са базови учители на ВУЗ, членове на Националните комисии за всички видове външни оценявания, автори на учебници и учебни помагала, членове на комисии към МОН, РИО на МОН, ЦКОКУО и СО.
Погледът на ръководството за изпълнение на Стратегията и във връзка с влизането в сила на новия ЗПУО, е обърнат към системната работа с младите преподавателски кадри. Идвайки при нас, те придобиват увереността и самочувствието за знаене, можене и много добра професионална реализация.

– Всеизвестен факт е, че учениците от Първа АЕГ се реализират добре в живота. Къде най-много кандидатстват завършващите вашето училище?
– Смело мога да кажа, че 100% от учениците след като завършат гимназията стават студенти. Ако около 30-35% кандидатстват в чужбина, то останалите са студенти в СУ“Св. Кл. Охридски“, Медицинска академия, УНСС, УАСГ, Американски университет в България, НАТФИЗ, Нов български университет и др. В чужбина нашите ученици се приемат с много високи резултати от дипломата за завършено средно образование и сертификатните изпити, най-често във Великобритания, Холандия, Дания, Франция, Германия,Италия, Чехия. Вече имаме студенти и в по-редките специалности „Скандинавистика“, „Японистика“, „Корейски и китайски езици“. След завършване и на висшето си образовение, нашите ученици се реализират отлично в своите сфери, защото са мотивирани, всеотдайни в работата и много компетентни.

– Доколкото знам, ваши ученици участват в редица проекти, част от които екологични, а други пък – международни. Имат ли ентусиазъм за тези дейности?
– Проектната дейност на гимназията е много богата. Често, когато трябва да я отчитаме с педагогическите съветници-г-жа Чернева и г-жа Богданова, както и с останалите членове на ръководния екип-г-жа Илиева и г-н Христов, не знаем от къде да започнем. Най-мащабният ни проект е Моделът на Европейския парламент, по който работим вече 12 години. Тази календарна година България, респективно Първа АЕГ, ще бъде домакин на Регионалната среща на държавите от Централна и Югоизточна Европа. Предстои ни сериозна подготовка и много приятни емоции. Имаме няколко двустранни проекти с училища от Лондон,Копенхаген, Рим, Белград, Букурещ, Прага, които са постоянно действащи.Редовно участваме в програмата „Еразъм+“ за обмен и за обучение на преподаватели.В гимназията функционира Еко-клуб „Зелена детелина“, който редовно печели проекти свързани с опазването на околната среда и водите. По повод Деня на Земята – 22 април, учениците от Екоклуба създадоха приятна урбанистична среда на ул. „П. Волов“ като оцветиха подходящо кофите за отпадъци. Първа АЕГ е редовен домакин на откриването на „Зелената олимпиада“ за всички ученици в страната.
Интересни проекти се работят от десетките клубове в гимназията. Особено важни са проектите свързани с благотворителността, със здравословното хранене на подрастващите, с кариерното ориентиране на по-големите ученици, със спортните изяви и победи. В момента работим и по 2 проекта, спечелени в конкурсите и финансирани от Столична община: „Спорт за всички “ и „ Да дарим добрина “. По всички проекти имаме възможност да партнираме с различни институции и да доказваме високия авторитет и непрекъснатия стремеж за творческо и иновативно развитие на Английската гимназия.

– Ваши колеги директори споделят, че диалогът с родителите не е лесен. При Вас получава ли се този диалог? Как работите с родителите?
– Към Първа АЕГ има учредени и регистрирани 2 самостоятелни юридически дружества – Училищно настоятелство и Алумни асоциация на завършилите випуски. И с двете работим много добре. Голяма част от Алумни са вече наши родители, т.е. връзката между поколенията не се прекъсва. Родителите трябва да подкрепят не само финансово училището като институция, но най-вече да се чувстват част от него, и да са отговорни за неговото развитие. Ако по-младите родители проявяват такова чувство на принадлежност към училището, в което учат децата им,отношението към образованието ще е много по-различно.
Ние имаме практика винаги да каним родителите по повод чествания, празници, проекти, спортни изяви, творчески изпълнения като Шекспировите вечери, Коледния благотворителен концерт“Българската Коледа“, връчването на учредените в гимназията стипендии за постижения в областта на българския език и литература, както и по английски език. Разбирането на целите за развитие на гимназията от страна на родителите, е ценна помощ за нашия екип.

– С какво бихте се обърнали към своите бъдещи ученици, какво трябва да знаят те за Първа АЕГ?
– Да се гордеят много с факта, че са станали ученици на едно от най-престижните училища в България и Европа; да са готови за интересни и значими предизвикателства, които се постигат с постоянство, труд и много желание; да знаят, че когато завършат в сърцата им винаги ще има кътче наречено “Английската“, както и че винаги ще бъдат много конкурентноспособни на световния пазар на труда, и че ще могат да реализират своите мечти и мечтите на своите родители!

Въпросите зададе: Евелина Гечева

Снимка: Архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата