Софийското бизнес училище е уникална възможност за инвестиция в знания и умения

12 май, 2017 10:52 | Висше образование, Образование | Няма коментари

Софийското бизнес училище е уникална възможност за инвестиция в знания и умения

Любомир Стефанов е доктор по политология, главен асистент в Нов български университет, катедра „Политически науки“ от 2011 г. Работи в НБУ от 2007 г. като гостуващ преподавател. Понастоящем води курсове в бакалавърска програма „Политиката и общество“ (на английски език), бакалавърска програма по Политически науки, магистърска програма по Европейска интеграция и магистърска програма „Стратегическо ръководство“ (на английски език). Основните му интереси са в областта на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, многостепенното управление в ЕС, оперативните програми и фондовете на ЕС, политическите партии, религията и политиката, политическите системи, представителното управление, политическа комуникация и политически институции. Д-р Стефанов е специализирал политически институции на САЩ, външна политика на ЕС, политически системи и политическите партии.Д-р Стефанов участва в многобройни академични и теренни проекти и проучвания в областите си на специализация. Той е публикувал редица статии по темата за българската партийна система, американската политическа и партийна система, външните отношения на ЕС. Д-р Стефанов има опит и в политическия мениджмънт, политически и корпоративен PR, корпоративно консултиране и управление на проекти в различни области.

– Д-р Стефанов, каква е целта на провеждането на Софийско бизнес училище?

– Целта на Софийското бизнес училище, което ще се проведе от 24 до 30 юни 2017 г. в аудиториите на Нов български университет е да предложи широкообхватен цикъл от лекции, поднесени от водещи учени и корпоративни лидери, обхващащи широк кръг от икономически, административни и управленски теми.

– Каква е равносметката от проведените досега издания на Софийско бизнес училище?

– Нарастващ авторитет сред бизнес-средите и академичната общност, както и засилен интерес от страна на студентите и потенциалните кандидати. Изградена мрежа от участници, комуникиращи в една все по-динамична среда на различни нива.

– Кое мотивира световноизвестни учени, анализатори и бизнес лидери да споделят експертизата и опита си за управлението на актуалните икономически и финансови рискове по време на Софийско бизнес училище?

– Смятам, че високата мотивация се дължи най-вече на желанието за споделянето на знание и неговото разпространение сред нови и нови колеги. Умения и експертиза, които не биват мултиплицирани, т.е. разпространявани с цел техното усвояване от все повече хора, нямат стойност.

– В какво се изразяват практичната полезност и значимост на програмата?

– Улесняване на професионалната и частната работа, чрез интегриране на участниците в специфична лидерска мрежа, която ще им позволи да се радват на множество автентични възможности за кариерно развитие. Разработване на умения за ефективно търсене, усвояване и използване на специфични икономически и финансови данни, провеждане на успешни дебати и вземане на решения, основаващи се на диалога. Изграждане на умения за генериране, развитие и мотивиране на иновативни идеи и успешно завършване на академични/бизнес проекти. Създаване на солидна основа за развитие на лидерските качества.

– Какво включва тазгодишната програма на събитието?

– Тазгодишната програма включва курс от лекции, разпределени между водещи практици в редица направления – Алекс Алексиев (международна сигурност и тероризъм), Ендърс Уимбуш (геополитика), Гордън Кер (международни финансови пазари), Едуърд Фармър (инвестиционни стратегии), както и  академични преподаватели- проф. Димо Димов (предприемачество и иновации), д-р Стивън Хейуърд (административна реформа) и разбира се президента на Република България (2011-2016) г-н Росен Плевнелиев.

– Какви са очакванията Ви относно резултатите от Софийско бизнес училище?

– Повече участници, повишен обществен и професионален интерес и ползотворни дискусии, които да позволят на участници и лектори да получат и дадат максималното от себе си.

– Каква е основната цел на майсторските класове, част от програмата на инициативата?

– В рамките на дискусии и практически казуси предлаганите лекции обхващат следните теми: глобални геостратегическите рискове и предизвикателства – как да се чете промяната; развитието и реформирането на финансовия и банков сектор, регулирането на финансовите пазари; дълговата криза в Европа, нейната динамика и сценариите за развитието на еврозоната и Европейския съюз; международния тероризъм; административните предизвикателства пред модерната държава. Всяка от посочените теми ще бъде представена в ситуация на интерактивност между преподаватели и курсисти, между корпоративни лидери и представители на теорията.
Фокус на майсторските класове на Софийското бизнес училище е създаването на умения за дискусии и общуване между българските студенти и представители на българския бизнес елит, което на свой ред ще опосредства създаването на база за постоянна връзка между академичната общност и бизнеса в България и чужбина и ще стимулира изграждането на дългосрочни интелектуални и професионални мрежи. Ще бъде споделен опитът на корпоративни лидери, които ще разкажат как са успели да реализират свои оригинални бизнес проекти.

– Какви са основните преподавателски методи, които се използват по време на инициативата, която дава насоки за изграждане на адаптивни способности към еволюиращи рискове в глобалната среда?

– Осигуряване на теоретични, методически и практически знания в областта на управлението на финансови и икономически рискове, геополитически анализи, съвременни парични политики, развитие на ЕС и еврозоната, американска, азиатска и руска икономика, стимули и ограничения за икономическия растеж, публичен дълг, технологични постижения,демографски предизвикателства и др.
– Какви са изискванията към желаещите да се включат в Софийско бизнес училище?

-Попълнен формуляр за кандидатстване, автобиография, най-малко една бакалавърска степен (тъй като активното участие в майсторските класове на СБУ предполага добро владеене на конкретни понятия и терминология, завършващите в съответните основни програми получават приоритет, но по никакъв начин не изключват завършилите други специалности). Изисква се отлично владеене на английски (ниво B2 на CEFR или еквивалентно); кратко мотивационно есе, референтни писма от университетски преподаватели и/или корпоративни мениджъри (по избор). Петима участници в неравностойно положение и/или с малцинствен произход биват традиционно поканени да посещават безплатно лекциите на СБУ. От тях се изисква да подадат необходимите документи за кандидатстване и да бъдат интервюирани преди записването, за да проверят дали те отговарят на критериите за участие. Критериите за допустимост, прилагани при подбора на участниците, са разработени и одобрени от представители на Нов български университет и Реформ Юнион Клуб, в съответствие с всички стандарти за обективност и прозрачност. Заради ограничения брой места в майсторските класове на училището се спазва принципът „първи дошъл, първи обслужен (FCFS)“.

– Защо участието в Софийско бизнес училище е предимство, което няма аналог в България?

– Участието в СБУ е преди всичко възможност за контакти между хора със сходни интереси от различни области. СБУ създава среда за обмяна на идеи, добри практики и управленски решения, които да се превърнат в основа за развитие на индивидуалния потенциал на всеки участник. Това е една уникална възможност за инвестиция в знания и умения, която позволява на всеки участник да вземе за себе си най-доброто от едни от водещите практици и теоретици в областта на икономиката, управлението и академичната сфера.

Въпросите зададе: Яна Иванова

Снимка: НБУ

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата