Д-р Евелина Христова представя “Комуникация на благотворителността”

1 май, 2018 21:38 | Денят, Наука | Няма коментари

Д-р Евелина Христова представя “Комуникация на благотворителността”
“Комуникация на благотворителността” на д-р Евелина Христова ще бъде представена на 16 май 2018 г., сряда, от 17,30 ч. в City Stage (Подлеза на НДК, вход откъм пилоните). Книгата представя резултатите от три собствени научни изследвания, проведени в периода 2012-2017 г., както и анализ на данни от други изследвания и данни, свързани с комуникация на благотворителността.
Мястото на комуникацията в процеса по подкрепяне на доброто е важно. Благотворителната дейност е едно от най-силните проявление на доброто, ненапразно един от синонимите й е добротворчество. Грижата за нейното развитие и за цялостния комуникационен процес, свързан с реализацията й, е сред нещата, които всички ние е добре да вземем присърце и да поемем. Публичните комуникации се подчиняват на общи принципи и методи на работа без значение за коя сфера на обществения живот се отнасят. Затова и повечето автори отделят задълбочено внимание на тези принципи, а на спецификата на отделните области се спират недотам задълбочено.
Благотворителността има специфичност и няколко измерения по отношение на обществения живот. На първо място, тя не е изцяло част от икономическата активност. Въпреки че намира своето място до известна степен в корпоративната социална отговорност, тя не се изчерпва с нея. Също така, нормативната регулация по темата създава определени предпоставки за извършването на такава дейност, но тя ги обвързва с икономически ефект, докато основната двигателна сила при благотворителността преобладаващо не е там.
Благотворителността се нуждае от комуникационни усилия в няколко посоки, защото освен за привличане на средства и за оповестяване на постигнати резултати от страна на дарители-организации (позитивна публичност за тях), тя има нужда от комуникиране на нужди и резултати на ниво отделен индивид и на ниво широко разпространение в обществото.
1Именно чрез натрупване на добри примери и припознаване на благотворителната дейност като ценна за обществото (неговото развитие и компенсиране на пропуски в общественото управление чрез благотворителност) и като ценна за отделния човек (припознаване на ролята му на сила в обществото; създаване на чувство за полезност и удовлетвореност – т. нар. „топло сияние“; създаване на чувство на увереност, че и той би намерил подкрепа в случай на нужда), може да се осигури постепенно създаване на положителен имидж на благотворителната дейност в България като цяло. Не на последно място – комуникационният процес е част от общата култура на обществото по темата на благотворителността.
Гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в департамент “Масови комуникации” на Нов български университет. Води курсове в магистърските програми “Бизнес комуникации”, “Управление на масовите комуникации”, “Master in International Communications”, “Brand Management” и “Strategical Leadership” и бакалавърска програма “Масови комуникации” от 2007 г. Бакалавър е по масови комуникации – ПР, магистър по маркетинг, реклама и ПР и доктор по политология. От 2013 г. до 2018 г. отговаря за комуникациите на НБУ. Научен ръководител на Лятна школа по Пъблик Рилейшънс през 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. Д-р Христова е член на Европейската асоциация за ПР образование и научни изследвания (EUPRERA), на Българското дружество за връзки с обществеността, на Българска асоциация за връзки с институциите и на Българската академична асоциация по комуникации. Работила е в сферата на обществените комуникации за различни клиенти от 2002 г. насам. Била е обучител към M3 College и за частни компании. Има стаж, доброволчески и трудов опит в Програмата за развитие на ООН (UNDP), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), AMI Communications Edelman Affiliated България, неправителствени организации и комуникационни агенции, била е съветник на министъра на образованието, младежта и науката по комуникационна политика и реформа на висшето образование.Автор и ръководител до март 2013 г. на проекти “Ученически практики” и “Студентски практики”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Евелина Христова е била българският представител в The Steering Committee for Higher Education and Research (CDESR) в Съвета на Европа в периода 2010- 2013 г. Автор е на книгата “Комуникацията и организациите в 21. век” и на множество статии в областта на публичната комуникация. Член на Комисията по професионална етика на Българското дружество по връзки с обществеността (БДВО) от декември 2016 г.
За книгата:
Проф. Толя Стоицова, д. пс. н., Нов български университет: “Книгата на д-р Христова представя един съвременен поглед към комуникацията на благотворителността в българското общество и възможностите за нейното прилагане и развитие. Спазени са стриктно изискванията за научна работа, но трудът излиза извън рамката на изследователския подход и успява да предложи данни и анализ, които могат да бъдат полезни на практици в областта.”
Доц. д-р Силвия Цветанска, СУ “Св. Климент Охридски”: “Тематиката е интересна и слабо изследвана. Прави чест на авторката, че я разглежда не през познатия ракурс – дейности и форми на благотворителност, а извежда на преден план малко проучван аспект – ролята на ПР специалиста в кампаниите по благотворителност.”
Проф. д-р Десислава Бошнакова, Нов български университет: “Когато Евелина Христова се захване с дадена тема, трябва да сте сигурни, че тя ще я разгледа по възможно най-задълбочения, аналитичен и практически начин. Правенето на добро е закодирано в нас, но също толкова важно е и как планираме, управляваме и оценяваме комуникацията на благотворителността. Ако искате благите думи за благотворителността да отварят път към сърцата на още благотворители, тази книга е за Вас!”
ISBN 978-954-9335-44-6 Издателство РОЙ Комюникейшън

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата