Национална кампания „Бъди грамотен“

Национална кампания „Бъди грамотен“

 

От 2009-а година Академика БГ организира Националната кампания „Бъди грамотен“. Целта е да поощрим правилното писане и да утвърдим грамотността като важно умение. В зали или на открито правим тестове, които са различни за отделните възрастови групи. Участниците, които решат теста си без грешка, получават награди и грамоти. По време на тестовете даваме безплатни консултации по правопис.

Елементи на шоу и игра правят тестовете забавни и интересни. За най-малките е увлекателно занимание да отгатнат правилното изписване на думите.

В състезателен дух преминават правописните ни маратони, организирани специално за журналисти и за студенти по журналистика.

За 14 години сме организирали над 180 събития, в които са се включили повече от 60 000 души – ученици, студенти и възрастни. Раздали сме стотици награди.

Централни и регионални медии активно отразяват кампанията от самото начало. Стотици учители, директори на училища и родители подкрепят инициативата и подпомагат нейната реализация.

Министерството на образованието подкрепя кампанията през годините, но е предоставило финансиране само през 2014 г. Проявите се реализират с помощта на спонсори и дарители.

Каузата подкрепиха компаниите М-тел, Риск Инженеринг, Евро Ферт, Челопеч Майнинг, АЕЦ „Козлодуй“, „Контур Глобал Марица Изток 3“, Мини „Марица-Изток“, както и много общини, сред които София, Варна, Пловдив, Габрово, Стара Загора, Добрич и Шумен. Инициативата се подкрепя и от редица български издателства.

В специалната категория „Бъди грамотен в сайта http://www.akademika.bg може да се проследи пълната история на проекта и на интереса към него. Инициативата има и своя страница във Фейсбук с 62 000 последователи.

Вярваме, че „Бъди грамотен“ е кауза, която си струва. Работим по нея целогодишно и ще се радваме да открием нови съмишленици.

Be Literate

Since 2009 Akademika BG has been organizing the Be Literate national campaign. The aim is to encourage correct spelling and promote literacy as an important skill. In halls or in the open, we conduct tests that are different for the different age groups. The participants who solve the test without mistakes receive awards and diplomas. During the tests we give free spelling consultations.

Show and game elements make the tests fun. The youngest find it interesting to guess the correct spelling of words.

Our spelling marathons designed especially for journalists and journalism students pass in a competitive spirit.

For 14 years we have organized more than 180 events with over 60,000 pupils, students and adults taking part in them. We have given out hundreds of prizes.

The central and regional media actively cover the campaign from the very beginning. Hundreds of teachers, principals and parents support the initiative and assist its implementation.

The Ministry of Education has supported the campaign during the years but it provided financing only in 2014. The events are carried out with the help of sponsors and donors.

The cause has been supported by companies such as MTel, Risk Engineering, Euro Fert, Chelopech Mining, Kozloduy NPP, ContourGlobal Maritsa Iztok 3, Maritsa Iztok Mines, as well as by many municipalities, including Sofia, Varna, Plovdiv, Gabrovo, Stara Zagora, Dobrich and Shumen. The initiative is also backed by a number of Bulgarian publishing houses.

The full history of the project and the interest it has attracted can be tracked in the special Be Literate category on the website, http://www.akademika.bg. The initiative also has its own Facebook page with 62,000 followers.

Брандиране на пункта, в който се провежда проявата, възможност за раздаване на продукти и рекламни материали, обявяване за спонсор пред медиите и обществеността, лого върху рекламните материали, върху грамотите, банера и прессъобщенията за събитието, възможност за връчване на награди, лого върху видео материал от проявата, предоставен за ползване от спонсора.
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още събития