Метонимия

Основни литературни понятия – Тропи

Основни литературни понятия – Тропи

Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. Епитет Сравнение Отрицателно сравнение Разширено сравнение Олицетворение (персонификация) Метафора Метонимия Оксиморон Синекдоха Алегория Символ Хипербола Литота Гротеска Парадокс
Метонимия

Метонимия

Названието на един предмет се заменя с названието на друг предмет поради вътрешна връзка между тях: Талазите идат;всички нащрек са! Последният напън вече е настал. („Опълченците на Шипка”, Иван Вазов)