Отрицателно сравнение

Основни литературни понятия – Тропи

Основни литературни понятия – Тропи

Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. Епитет Сравнение Отрицателно сравнение Разширено сравнение Олицетворение (персонификация) Метафора Метонимия Оксиморон Синекдоха Алегория Символ Хипербола Литота Гротеска Парадокс
Отрицателно сравнение

Отрицателно сравнение

Сходството между двата образа се изтъква чрез отрицание на тъждеството им. Пример: То не било ясно слънце, най ми била сама Неда…. (Народна песен)