Разширено сравнение

Основни литературни понятия – Тропи

Основни литературни понятия – Тропи

Тропи (гр. tropos – начин на изразяване) – дума или израз, употребени в преносен смисъл. Епитет Сравнение Отрицателно сравнение Разширено сравнение Олицетворение (персонификация) Метафора Метонимия Оксиморон Синекдоха Алегория Символ Хипербола Литота Гротеска Парадокс
Разширено сравнение

Разширено сравнение

Подробно съпоставяне на образи, картини, действия с други, които са вече познати. Нарича се още омировско, защото е типично за „Илиада” и „Одисея” на Омир.